Fiat Croma 1.9 16V M-jet Dynamic

’Avtomobilski’ spo­min vam mora seči kar dese­tlet­je in več nazaj, da se lahko spom­ni­te: krom (Croma) se je pri Fiatu krep­ko bolj sve­til kot sre­bro (Argenta). In potem je, brez jas­ne­ga raz­lo­ga, za več kot dese­tlet­je izgi­nil.

Prenesi PDF testa
24. 11. 2005

Avtomobil, ki ga vidi­te, bi pri Fiatu lahko poime­no­va­li tudi dru­ga­če. A ker ga niso, ker so oži­vi­li Cromo, je očit­no, da (vsaj delno) raču­na­jo tudi na tiste kupce, ki se Crome spo­mi­nja­jo, ki so prejš­njo Cromo imeli in ki so bili z njo zado­volj­ni.

To, sled­nje, sploh ni bilo tako težko, kot si morda pred­stav­lja­te. Tista Croma je bila v tistih časih ver­jet­no naj­bolj­ši Fiat in če se je z njo pre­va­žal tudi sam šef Agnelli, to zago­to­vo nekaj pome­ni. Verjemite, da bi si Giovanni lahko pri­voščil tudi kaj draž­je­ga iz nabo­ra ita­li­jan­ske avto­mo­bil­ske indu­stri­je. Najmanj Lancio Themo.

Zato se je zdela odlo­či­tev pre­ne­ha­ti izde­lo­va­ti ta avto­mo­bil ozi­ro­ma ne pred­sta­vi­ti nje­go­ve­ga nasled­ni­ka nesmi­sel­na, kljub sploš­ne­mu zelo dobre­mu mne­nju vseh pri­zna­nih (novi­nar­skih) avto­mo­bil­skih kri­ti­kov. Kaj take­ga se v indu­stri­ji ne doga­ja pogo­sto. Kljub pogo­stim govo­ri­cam, da je nova Croma že v pri­pra­vi in da je pri­prav­lje­na za pro­iz­vod­njo, smo mora­li nanjo čaka­ti celo dese­tlet­je. In zdaj je tu. Čeprav Agnellija ni več, je v njej še vedno nekaj ’njegovega’; če lahko ver­ja­me­mo govo­ri­cam, si je ob Giugiarovi pred­sta­vit­vi pro­to­ti­pa Maserati Buran zaže­lel, da bi bila (nekoe) Croma podo­bna temu avto­mo­bi­lu. In zdaj mu je. Tako je hotel.

Svet je poln naključij. Več kot dve dese­tlet­ji sta mini­li, ko so pri Fiatu, Alfa Romeu in Saabu sedli za isto mizo in pri­pra­vi­li skup­no osno­vo (plat­for­mo) šti­rim avto­mo­bi­lom, od kate­rih je bil eden Croma. Tudi tokrat je podo­bno; nova Croma je nasta­la na osno­vi, ki sta jo v svo­jem krat­kem obdo­bju tes­nej­še­ga sode­lo­va­nja pri­pra­vi­la Fiat in GM za Cromo in nove­ga Saaba 9-5, a so sled­nji potem odsto­pi­li od sode­lo­va­nja. Se pravi: zgo­do­vi­na se (do neke mere) pona­vlja.

Giugiaro je nespo­rno eden naj­več­jih moj­strov avto­mo­bil­skih oblik, ampak tale Croma vzbu­ja pre­več pomis­le­kov in govo­ric, da bi si jo upali ozna­ei­ti kot čeden izde­lek avto­mo­bil­ske indu­stri­je. Morda je raz­log tudi v tem, da hoče biti hkra­ti kom­bi­li­mu­zi­na, kombi in limu­zin­ski kombi; v res­ni­ci je vmes­na pot med prvim in dru­gim, a cen­ti­me­tr­sko rahlo priv­zdig­nje­na, da vanjo seda­te sko­raj narav­nost, se pravi, da se na sedež ni treba veli­ko spu­sti­ti, saj je dokaj viso­ko postav­ljen.

Do pra­ve­ga limu­zin­ske­ga kom­bi­ja ji manj­ka pri­la­god­lji­vost: res se naslo­nja­lo zadnje klopi zlaga po tret­ji­ni (1/3-2/3), a je sedal­ni del fik­sen, se pravi, da v drugi vrsti ni treh loče­nih sede­žev. Tudi dvoj­na osve­tli­tev prt­ljaž­ni­ka (kar se morda sliši pre­ti­ra­no in cene­no, a tega tudi draž­ji avto­mo­bi­li nima­jo vsi) ter dobro in duho­vi­to reše­no dvoj­no dno osnov­ne­ga prt­ljaž­ni­ka tu ne poma­ga­ta, čeprav je oboje zelo upo­rab­no.

Pravzaprav kaže, da se tudi pri Fiatu ne spo­mi­nja­jo dovolj dobro svoje prve Crome, saj so pri njej vrat­ne klju­ke bolj­še (lažje odpi­ra­nje), sti­ka­la na arma­tur­ni plošči bolje postav­lje­na (bolj vidna in bolj na dose­gu rok), sede­ži bolj bočno opri­jem­lji­vi in pol­ožaj za vola­nom nasploh bolj­ši kot pri novi Cromi. A je - res­ni­ci na ljubo - to tudi vse, kar je na Cromi prve gene­ra­ci­je bolj­še­ga. Nekdo je namreč rekel: (te) Crome ne bo težko pro­da­ti, če bo le poten­ci­al­ni kupec sedel vanjo. Mislil pa je, da z zuna­njim vide­zom ne obljub­lja tiste­ga, kar sicer lahko ponu­di.

Kljub ’zgodovinskim’ pomis­le­kom je Croma dober avto­mo­bil, vsaj v tistem, s čimer Fiati že dese­tlet­ja pre­pri­ču­je­jo: s pri­jaz­nost­jo v vož­nji. V njej se viso­ko sedi, zato ima voz­nik dober pre­gled nad oko­li­co, volan je lepo komu­ni­ka­ti­ven (čeprav ni špor­ten, a je z elek­trie­no pomoč­jo pri oja­če­nju daleč naj­bolj­ši med vsemi Fiati v tem tre­nut­ku) in vož­nja ni utru­ja­jo­ča - prej naspro­tno. Notranjost se zdi lična, zla­sti v tej barv­ni kom­bi­na­ci­ji, res pa je tudi, da so te (sve­tle) barve zelo občut­lji­ve na uma­za­ni­jo, še zla­sti seve­da na tleh kabi­ne in v prt­ljaž­ni­ku. Notranji pros­tor je rado­da­ren v vseh sme­reh, tudi na zadnji klopi, in opre­ma (paket Dynamic) je s sta­liš­ča udo­bja popol­na.

Zamere pri Cromi se - kako tipič­no fia­tov­sko - nabe­re­jo v malih stva­reh: volan­ski obroč, pode­do­van po Stiloju, zara­di izboče­no­sti pri vrte­nju trga roka­ve, ori­gi­nal­ni tepih pri voz­ni­ku, čeprav v pake­tu vseh šti­rih vre­den le nekaj tisoča­kov, se zati­ka ob sto­pal­ke, tipičen Fiatov poto­val­ni raču­nal­nik je še vedno le ’enosmeren’, tem­po­ma­tu manj­ka tipka za tre­nut­no pre­ki­ni­tev, štir­je ana­log­ni meril­ni­ki, močno podo­bni tistim iz male Lancie Y (ki je poso­di­la tudi obvo­lan­ski roči­ci), se z dvema obrob­lje­ni­ma (krom) in dvema brez obro­be ne zdijo sklad­ni, odla­gal­nih mest je sila malo (takš­ne­ga, kamor bi posta­vi­li pol­li­tr­sko pla­sten­ko, sploh ni) in med upo­ra­bo lahko kak kos pla­sti­ke osta­ne v roki.

Dobra stran Crome je, da je v pomemb­nej­ših stva­reh bistve­no bolj­ša. Izolacija notra­njo­sti, na pri­mer, je odlič­na, saj tudi pri hitro­stih blizu 200 kilo­me­trov na uro zno­traj ni nepri­jet­ne­ga trušča (od motor­ja in vetra) ali nelju­bih tres­lja­jev (od motor­ja), žaro­me­ta sta zelo dobra (eeprav nista kse­non­ska), pa tudi vid­lji­vost v zuna­njih ogle­da­lih je odlič­na, z izje­mo tik za avto­mo­bi­lom (par­ki­ra­nje! ), kjer bi bil zvoe­ni par­kir­ni pri­po­moček nad­vse dobro­do­šel.

In kar je pri Fiatih prav tako že dolgo zelo pomemb­no: zelo dobra je meha­ni­ka. Podvozje se zdi odličen kom­pro­mis med šport­nim nena­gi­ba­njem karo­se­ri­je in meh­kost­jo bla­že­nja cest­nih nerav­nin vseh oblik, zara­di česar je Croma avto­mo­bil, ki ga je pri­jet­no vozi­ti. V veli­ko pomoč pri tem je tudi motor, ki doka­zu­je, da so v tem tre­nut­ku tur­bo­diz­li iz

Torina med naj­bolj­ši­mi, pa naj gre za zmog­lji­vo­sti, za pora­bo gori­va ali za pri­jaz­nost do voz­ni­ka. Tale 1, 9-litrski stroj zadnje gene­ra­ci­je s 16-ventilsko teh­ni­ko v glavi ter z naj­so­do­bnej­šim siste­mom skup­ne­ga voda zmore ugo­di­ti vsem: tistim, ki se želi­jo udo­bno (eetu­di hitro) pelja­ti, in tistim, ki meni­jo, da se mora­jo pelja­ti šport­no suro­vo.

Testna Croma sicer tovar­ni­ško obljub­lje­ne naj­več­je hitro­sti ni dose­gla, a je bila z zmog­lji­vost­mi (do 200 kilo­me­trov na uro) vse­eno zelo pre­pričlji­va, pa naj gre za pospe­še­va­nje ali za zahte­va­no pro­žnost. In kljub ne naj­bolj nežni desni nogi nam pora­be gori­va ni uspe­lo dvig­ni­ti prek 10, 5 litra na 100 kilo­me­trov. Dober pomoč­nik pri voz­nih užit­kih je tudi menjal­nik: pre­ti­ka hitro (če voz­nik tako hoče) in natanč­no, daje dober pov­rat­ni obeu­tek, pre­stav­na raz­mer­ja pa so ravno prav dina­mič­no izraču­na­na, da je Croma živa­hen avto­mo­bil, a naj­vee­jo hitrost vse­eno dose­že pod 4000 vrt­lja­ji v minu­ti v 6. pre­sta­vi.

Takšna se vam uteg­ne Croma kljub našte­tim sla­bo­stim pri­ku­pi­ti, saj se izka­že za pri­jet­no, neko­li­ko samo­svo­jo, pred­vsem pa tipič­no fia­tov­sko pope­stri­tev v tem veli­kost­nem raz­re­du avto­mo­bi­lov. Da bi vas pre­priča­la, mora­ta biti izpolnjena dva pogo­ja: da sede­te vanjo in da niste pre­več obre­me­nje­ni s pri­ča­ko­va­nji, ki bi jih uteg­ni­li pri­ne­sti iz stare Crome. Četudi le po spo­mi­nu.

Vinko Kernc

Foto: Aleš Pavletič

Fiat Croma 1.9 16V M-jet Dynamic

Osnovni podatki

Prodaja: Avto Triglav d.o.o.
Cena osnovnega modela: 26.831,91 €
Cena testnega modela: 27.240,86 €
Moč: 110kW (150 KM)
Pospešek (0-100 km/h): 10,7 s
Največja hitrost: 204 km/h
Poraba po ECE, mešan cikel: 9,5l/100km
Garancija: 2 leti splošne garancije, 8 let garancije za prerjavenje, 2 leti mobilne garancije FLAR SOS
Menjava olja vsakih Glede na servisni računalnik km
Sistematični pregled na Glede na servisni računalnik km

Stroški (do 100.000 prevoženih kilometrov oz. pet let)

Redni servisi, delo, material: 137,71 €
Gorivo: 9.498,41 €
Gume (1) 1.782,67 €
Izguba vrednosti (v 5 letih): 16.483,06 €
Obvezno zavarovanje: 3.433,48 €
KASKO ZAVAROVANJE (+B,K), AO, AO+ 3.407,61 €
Izračunajte strošek zavarovanja avtomobila
Skupaj 34.962,57 € (strošek na km: 0,35 €)

Tehnični podatki

Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - dizelski z neposrednim vbrizgom - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 82,0 × 90,4 mm - gibna prostornina 1910 cm3 - kompresija 17,5 : 1 - največja moč 110 kW (150 KM) pri 4000/min - srednja hitrost bata pri največji moči 12,1 m/s - specifična moč 57,6 kW/l (78,3 KM/l) - največji navor 320 Nm pri 2000-2750/min - 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) - po 4 ventili na valj - vbrizg goriva po sistemu skupnega voda - turbinski polnilnik na izpušne pline - hladilnik polnilnega zraka.
Prenos moči: motor poganja prednji kolesi - 6-stopenjski ročni menjalnik - prestavna razmerja I. 3,818; II. 2,053; III. 1,302; IV. 0,959; V. 0,744; VI. 0,614; vzvratna 3,545 - diferencial 3,650 - platišča 6,5J × 16 - gume 215/55 R 16 W, kotalni obseg 1,94 m - hitrost v VI. prestavi pri 1000/min 51,9 km/h.
Zmogljivost: največja hitrost 210 km/h - pospešek 0-100 km/h 9,6 s - poraba goriva (ECE) 8,2/4,9/6,1 l/100 km
Voz in obese: kombi - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - spredaj posamični obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili, stabilizator - zadaj posamični obesi, tri prečna vodila, vzdolžno vodilo, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator - zavore spredaj kolutni (prisilno hlajeni), zadaj kolutni (prisilno hlajeni), mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) - volan z zobato letvijo, servo, 2,8 zasuka med skrajnima točkama.
Mase: prazno vozilo 1530 kg - dovoljena skupna masa 2140 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 1500 kg, brez zavore 750 kg - dovoljena obremenitev strehe 100 kg.
Zunanje mere: širina vozila 1775 mm - kolotek spredaj 1513 mm - zadaj 1496 mm - rajdni krog 10,9 m.
Notranje mere: Notranje mere: širina spredaj 1500 mm, zadaj 1500 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 460 mm, zadnja klop 480 mm - premer volanskega obroča 380 mm - posoda za gorivo 62 l.
Prtljažnik: Prostornina prt­ljaž­ni­ka izmer­je­na z AM stan­dard­nim kom­ple­tom 5 kovčkov Samsonite (skup­no 278,5 l): 1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 2 × kovček (68,5 l); 1 × kovček (85,5 l)

Naše meritve

T=15 °C / p= 1010 mbar / rel. vl.: 53 % / Gume: Bridgestone Turanza ER300 / Stanje km štev­ca: 607 km
Pospešek 0-100km: 10,7s
402m z mesta: 17,5s ( 131km/h)
1000m z mesta: 31,8s ( 167km/h)
Prožnost 50-90km/h: 11,3/21,4s
Prožnost 80-120km/h: 11,7/18,1s
Največja hitrost: 204km/h (VI.)
Najmanjša poraba: 8,5l/100km
Najvišja poraba: 10,4l/100km
poraba na testu: 9,5 l/100km
Zavorna pot pri 130km/h: 62,8m
Zavorna pot pri 100km/h: 38,2m
AM meja: 40m
Trušč pri 50km/h v 3. prestavi 58dB
Trušč pri 50km/h v 4. prestavi 56dB
Trušč pri 50km/h v 5 prestavi 55dB
Trušč pri 50km/h v 6. prestavi 55dB
Trušč pri 90km/h v 3. prestavi 61dB
Trušč pri 90km/h v 4. prestavi 60dB
Trušč pri 90km/h v 5. prestavi 59dB
Trušč pri 90km/h v 6. prestavi 58dB
Trušč pri 130km/h v 4. prestavi 68dB
Trušč pri 130km/h v 5. prestavi 66dB
Trušč pri 130km/h v 6. prestavi 64dB
Napake med testom: - odpadel okrasen pokrovček s prestavne ročice - odpodla zaščitna plastika zaključka sank sovoznikovega sedeža
Ocena skupaj (345/420)
 • Naredili bi ji veliko krivico, če bi rekli, da je Croma slab avtomobil. Res pa je tudi, da ji število točk krepko popravlja odlična pogonska mehanika; pri malenkostih, ki lahko (v notranjosti) jezijo, pa se ne izkaže prav dobro. Treba ji je znati veliko (malenkosti) odpustiti, ampak pri konkurenci so prav v tem (vse) boljši.

 • Zunanjost (11/15)

  Karoserijski deli so zelo dobro sestavljeni, le nad videzom v splošnem ni velikega navdušenja.

 • Notranjost (109/140)

  Tako po občutku kot po izmerjenih rezultatih je Croma navdušila s prostornostjo - a razočarala z odlagalnimi mesti.

 • Motor, menjalnik (39 /40)

  V tem trenutku eden najboljših motorjev, pa tudi menjalniku težko najdemo večjo zamero.

 • Vozne lastnosti (84 /95)

  Croma se sicer lahkotno pelje, a nič več kot to. Še ne tako davno so Fiati ponujali bistveno več.

 • Zmogljivost (29/35)

  Zelo dobra motor in menjalnik sta ’krivca’ za odlične zmogljivosti. Še posebej izstopa prožnost.

 • Varnost (33/45)

  Paket elementov aktivne in pasivne varnosti je zelo bogat, čeprav ne popoln.

 • Gospodarnost

  Za zelo dobro porabo goriva je spet kriv motor, cena pa niti ni več tako ugodna, kot bi morda pričakovali.

AM ocena: 4/5
Užitek v vožnji: 2/5
Hvalimo in grajamo
motor in menjalnik
lična notranjost
prijaznost v vožnji
poraba, domet
izolacija kabine
zunanji ogledali
sedež brez bočnega oprijema
previsok in izbočen volanski obroč
potovalni računalnik
površna izdelava
slaba odlagalna mesta