Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Limited

Cherokee je bilo nekdaj veli­ko indi­jan­sko pleme na ozem­lju današ­nje ZDA, danes nji­ho­va mogoč­nost živi le še v legen­dah in zgo­do­vin­skih arhi­vih.

Prenesi PDF testa
24. 11. 2005

A spo­min nanje uspeš­no hrani še nekdo. Jeep! Legendarna ame­ri­ška avto­mo­bil­ska znam­ka s svo­ji­ma teren­ce­ma Cherokee in Grand Cherokee. Prav sled­nji, večji od njiju, pa je prav­kar doži­vel novo pre­ob­ra­zbo ter sto­pil v korak s časom in v vedno hujšo kon­ku­ren­co moder­ne­ga raz­re­da luk­suz­nih teren­skih avto­mo­bi­lov.

Vendar pri Jeepu niso stali kri­žem rok, ampak so nare­di­li pov­sem nov avto, ki si s sta­rim deli le še ime. In filo­zo­fi­jo!

Že leta 1992, ko je pri­šel na naše ceste prvi Jeep Grand Cherokee, je v sebi nosil zani­mi­vo, a nad­vse težko ures­nič­lji­vo filo­zo­fi­jo zdru­žit­ve limu­zin­ske­ga udo­bja in teren­skih spo­so­bno­sti robust­no nare­je­ne­ga avto­mo­bi­la s pogo­nom na vsa štiri kole­sa. Da so dobro zade­li tržno nišo, je jasno že ob pogle­du na ceste. Tako kot v tuji­ni se tudi pri nas pre­ga­nja kar nekaj teh avto­mo­bi­lov z ime­nit­nim napi­som pro­iz­va­jal­ca na nosu motor­ne­ga pokro­va.

Z novo gene­ra­ci­jo Grand Cherokeeja prav filo­zo­fi­ja osta­ja nespre­me­nje­na, naj­vee­ja raz­li­ka med sta­rim in novim pa je v napred­ku, ki ga je v teh tri­naj­stih letih nare­di­la teh­ni­ka, ozi­ro­ma avto­mo­bil­ska indu­stri­ja. <>>Da so žele­li izde­la­ti luk­su­zen avto­mo­bil, ki bo obe­nem tudi klen tere­nec, nam je posta­lo jasno že ob prvem stiku z njim. Nos avto­mo­bi­la je namreč pre­po­zna­ven že od daleč. Kdo drug kot Jeep se lahko pohva­li s tako lepo hla­dil­no režo za lov­lje­nje zraka?

Sedem pokonč­nih rež se skri­va v legen­dar­ni Jeepovi maski, podo­bni tisti na voja­ških Wilisih izpred 60 let. Značilno Jeepov je tudi neko­li­ko dalj­ši nos avto­mo­bi­la. Ta je tako zelo dolg iz dveh raz­lo­gov: zara­di pre­po­znav­no­sti ozi­ro­ma ohra­nja­nja tra­di­ci­je in zara­di tega, ker se pod motor­nim pokro­vom v vsa­kem pri­me­ru skri­va velik motor.

Manjšega od tri­li­tr­ske­ga šestvalj­ne­ga tur­bo­diz­la ni, ta je tudi edini dizel v dru­ži­ni in več kot očit­no odgo­vor na zahte­ve evrop­ske­ga trga. Preostali svet in tisti, ki si to lahko pri­voš­ei­jo, pa izbe­re­jo enega od osem­valj­ni­kov. Manjši je 4, 7-litrski s 170 kW, veeji pa 5, 7-litrski s kar 240 kW in z ozna­ko HEMI. Kot zani­mi­vost: ta lahko 'odklopi' pol­ovi­co valjev in pri­hra­ni do 20 odstot­kov gori­va! A vrni­mo se k naše­mu test­ne­mu Grand Cherokeeju, ki ima v nosu dizel­ski motor, raz­vit v sode­lo­va­nju z Mercedes-Benzom. Izdelan je iz alu­mi­ni­ja, vbrizg gori­va je spe­ljan prek skup­ne­ga voda in tur­bo­pu­ha­la s pri­la­god­lji­vi­mi lopa­ti­ca­mi.

Novi dizel­ski motor je odličen! Boljšega dizla za tak avto si sko­raj ne bi smeli žele­ti. Med delo­va­njem ni pre­gla­sen. Zvočne izo­la­ci­je, ki pre­stre­za hrup med motor­nim in potni­škim delom, je ravno prav, da se ob zmer­ni glas­no­sti v zvoč­ni­kih avto­ra­dia sliši pri­jet­no šestvalj­no melo­di­jo. Kljub trem litrom delo­vne pros­to­rni­ne motor ne ropo­ta in ne trese. Nasprotno, prede mirno kot muca, ki je prav­kar zaspa­la na topli kruš­ni peči.

No, vse prej kot pomir­ju­joče pa so nje­go­ve zmog­lji­vo­sti. Šestvaljnik raz­vi­je kar 160 kW moči in tovor­nja­ških 510 Nm navo­ra! To je toli­ko, da dobri dve toni težak avto izstre­li od miro­va­nja do hitro­sti 100 km/h v deve­tih sekun­dah. Marsikateri oseb­ni avto­mo­bil lahko o tem le sanja, kaj šele teren­ci. Ogromna zalo­ga moči in navo­ra tako pri­po­mo­re­ta k hitri vož­nji po avto­ce­stah. Ee koga, ki se veli­ko vozi tudi po tuji­ni, skrbi kone­na hitrost, ga lahko pomi­ri­mo s poda­tkom, da Grand Cherokee ’poteg­ne’ vse do 200 km/h. Torej so zmog­lji­vo­sti, tako kot obljub­lja­jo pri Jeepu, res limu­zin­ske!

Kaj pa udo­bje? Če začne­mo z dina­mie­nim udo­bjem, torej tistim med vož­njo, lahko reee­mo, da se mu samo­dej­ni menjal­nik dobro poda. Med obi­eaj­no vož­njo, brez veli­ke­ga hite­nja, svojo nalo­go oprav­lja dovolj hitro in natane­no, pre­ti­ka­nje pa je mehko, tekoče. Malo hitrej­šo odziv­nost smo si zaže­le­li le takrat, ko smo veli­ke­ga Jeepa gnali na nje­go­vih zgor­njih mejah (ki sta jih še dopušča­la pod­voz­je in gume). Ob dina­mič­ni vož­nji se je nagi­ba­la tudi karo­se­ri­ja v ovin­kih, toda to ni bilo zelo moteče, še manj pa nevar­no. Če bi pisa­li o običaj­nem oseb­nem avto­mo­bi­lu, bi vam na tem mestu pred­la­ga­li malen­kost­no pre­de­la­vo pod­voz­ja in dobi­li bi popol­no kom­bi­na­ci­jo.

Tega ver­jet­no ne bo počel nihče (čeprav ideja ni slaba, tak motor … in avto na šport­nem pod­voz­ju . . hm? ), pri veli­kih teren­cih veli­ko šteje tudi udo­bje. Tega pa je v Grand Cherokeeju, koli­kor si ga pože­li­te. Novinec ima dalj­šo medos­je in bolj nav­zven postav­lje­na kole­sa. Kot pra­vi­jo sami, so prav za evrop­ski trg (evrop­ske ceste in naein vož­nje so pri nas dru­gač­ni kot v ZDA) raz­vi­li novo pod­voz­je. Prednji par koles je tako vpet posa­mie­no na dvoj­na prečna vodi­la, za vode­nje zadnjih koles pa skrbi sodo­bna pros­tor­ska prema s pet­imi pre­eni­mi in vzdolž­ni­mi vodi­li.

Na cesti se med običaj­no vož­njo to izka­že kot odlie­na kom­bi­na­ci­ja. Kaj pa na tere­nu?

V usnje in drag les oble­ee­na notra­njost z vso raz­koš­no opre­mo, npr. s tem­po­ma­tom in kako­vost­nim avdi­o­si­ste­mom, pre­se­net­lji­vo dobra izde­la­va in na otip mehka pla­sti­ka pove­do, da z njim prav vsak dan nima smis­la rini­ti v blato. Seveda je odveč poudar­ja­ti, da se po tere­nu vozi manj kot odsto­tek last­ni­kov Grand Cherokeejev (to so potr­di­li tudi pri slo­ven­skem zastop­ni­ku), saj šteje pred­vsem videz, obeu­tek, ko sediš viso­ko nad oseb­ni­mi avto­mo­bi­li v pro­me­tu. A vse­eno, pri Avto maga­zi­nu smo dodo­bra pre­iz­ku­si­li tudi, kaj zmore avto na tere­nu.

Najprej naj pohva­li­mo pod­voz­je, ki zelo dobro poži­ra vse nerav­ni­ne tako med hitro vož­njo po kolo­vo­zih in maka­da­mih kot med počas­no prek skal. Štirikolesni pogon, ki mu pri Jeepu pra­vi­jo Quadra Drive II, je teh­nie­no napre­den in učin­ko­vit. Elektronika krmi­li dife­ren­ci­a­le, ki ob pomoči siste­ma ESP pre­na­ša­jo veeji del motor­ne moei na kolo z naj­bolj­šim opri­je­mom ali koles­ni par. Reduktor smo mora­li vklo­pi­ti šele v res­nič­no skraj­nih raz­me­rah, pri vož­nji v zelo strm kla­nec, poln napol vras­lih skal. Grand Cherokee ni imel težav ne s pre­ma­go­va­njem ovire ne s pre­ob­eut­lji­vost­jo na poškod­be sestav­nih delov ali zuna­njo­sti karo­se­ri­je.

A seve­da z njim le ni treba pre­ti­ra­va­ti, ker so za kaj več, kot je poka­zal na našem testu, za lju­bi­te­lje teren­ske vož­nje na trgu drugi teren­ci. Le Mercedes-Benz G ali Unimog pa morda Defender bi delo v hosti opra­vi­li bolje. Edino grajo si je pri­slu­žil med vklo­pom reduk­tor­ja, saj je treba usta­vi­ti, pre­sta­vi­ti roči­co v pol­ožaj 'N' in šele potem vzvod vklo­pi reduk­tor. Za bolj 'potapljaške' podvi­ge, kot je na pri­mer vož­nja po pol metra glo­bo­ki vodi, bi mi spre­me­ni­li le cev za zajet­je zraka, saj je ustje obr­nje­no naprej, tako da bi pov­rat­ni val vode brez težav posr­ka­lo v zrač­ni fil­ter.

To pa seve­da ni naj­bolj­še za motor. Kakorkoli že, to so že skraj­no­sti, ki jih ne bo doži­ve­lo veli­ko Grand Cherokeejev.

Ob vsem, kar ponu­ja novi Jeepov tere­nec, se poja­vi vpra­ša­nje cene. Kaj ponu­ja za tistih 11, 7 mili­jo­na tolar­jev? Glede na kon­ku­ren­co, veli­ko. Skoraj vse udo­bje, ki si ga člo­vek lahko zamis­li, odli­een dizel­ski motor, pros­to­rnost in upo­rab­nost ter pre­stiž veli­ke­ga luk­suz­ne­ga teren­ca. Ob vsem tem in dej­stvu, da nas na testu ni razoča­ral na nobe­nem področju, ta cena sploh ni tako viso­ka. Seveda za tiste­ga, ki si tak avto lahko pri­vošči.

Peter Kavčič

Foto: Aleš Pavletič

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Limited

Osnovni podatki

Prodaja: CJ
Cena osnovnega modela: 49.073,61 €
Cena testnega modela: 50.938,91 €
Izračunajte strošek zavarovanja avtomobila
Moč: 160kW (218 KM)
Pospešek (0-100 km/h): 9,3 s
Največja hitrost: 191 km/h
Poraba po ECE, mešan cikel: 14,1l/100km

Tehnični podatki

Motor: 6-valjni - 4-taktni - V-90° - turbodizelski z neposrednim vbrizgom - gibna prostornina 2987 cm3 - največja moč 160 kW (218 KM) pri 4000/min - največji navor 510 Nm pri 1600-2800/min.
Prenos moči: motor poganja zadnji kolesi ali stalno vsa štiri kolesa - 5-stopenjski samodejni menjalnik - gume 245/65 R 17 (Goodyear Wrangler HP).
Zmogljivost: največja hitrost 200 km/h - pospešek 0-100 km/h 9,0 s - poraba goriva (ECE) 13,1/8,6/10,2 l/100 km.
Voz in obese: terenski kombi - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - spredaj posamični obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili, stabilizator - zadaj toga prema, Panhardov drog, vzdolžni vodili, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator - zavore spredaj kolutni (prisilno hlajeni), zadaj kolutni - rajdni krog 11,2 m.
Mase: prazno vozilo 2210 kg - dovoljena skupna masa 2750 kg.
Notranje mere: posoda za gorivo 78 l.
Prtljažnik: Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite (skupno 278,5 l): 1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 2× kovček (68,5 l); 1 × kovček (85,5 l).

Naše meritve

T=14 °C / p= 1029 mbar / rel. vl.: 73 % / Gume: 245/65 R 17 (Goodyear Wrangler HP)/ Stanje km števca: 2720 km
Pospešek 0-100km: 9,3s
402m z mesta: 16,8s ( 134km/h)
1000m z mesta: 30,8s ( 167km/h)
Največja hitrost: 191km/h (V.)
Najmanjša poraba: 11,5l/100km
Najvišja poraba: 15l/100km
poraba na testu: 14,1 l/100km
Zavorna pot pri 100km/h: 42,0m
AM meja: 43m
Trušč pri 50km/h v 3. prestavi 56dB
Trušč pri 50km/h v 4. prestavi 54dB
Trušč pri 50km/h v 5 prestavi 53dB
Trušč pri 90km/h v 3. prestavi 62dB
Trušč pri 90km/h v 4. prestavi 60dB
Trušč pri 90km/h v 5. prestavi 60dB
Trušč pri 130km/h v 4. prestavi 66dB
Trušč pri 130km/h v 5. prestavi 65dB
Napake med testom: brez napak
Ocena skupaj (353/420)
 • Velik in prepoznaven. Pa je tudi dober? Vsekakor, to je do danes najboljši Grand Cherokee, ki smo ga preizkusili. Za svojo ceno ponudi veliko, še več, je celo med najcenejšimi, ko primerjamo, kaj enako opremljena konkurenca ponudi kupcu.

 • Zunanjost (14/15)

  Je velik, lep in prepoznaven že na daleč.

 • Notranjost (117/140)

  S prostornostjo in z opremljenostjo vas bo razvajal, malce peša le pri ergonomiji in namestitvi stikal.

 • Motor, menjalnik (38 /40)

  Boljšega motorja si ne moremo zaželeti. Ta je vse, kar tak avto potrebuje.

 • Vozne lastnosti (76 /95)

  Glede na svojo velikost je presenetljivo okreten, udoben in hiter hkrati.

 • Zmogljivost (30/35)

  Pospeški Grand Cherokeeja so naravnost osupljivi.

 • Varnost (37/45)

  Varnostne blazine, elektronski nadzor stabilnosti vozila, štirikolesni pogon ... Želite še kaj?

 • Gospodarnost

  V konkurenci luksuznih terencev je med cenejšimi, po tem, kar zmore in ponuja, pa med boljšimi.

AM ocena: 4/5
Užitek v vožnji: 4/5
Hvalimo in grajamo
zadnja klop se hitro podre in naredi ravno dno povečanega prtlažnika
plastično korito za umazane obleke in škornje
motor
zmoglivost na terenu in cesti
razkošna oprema
gumb za vklop vseh 4 smernikov je teško dosegliv
neevropska namestitev stikal in nekaterih gumbov
kli­mat­ska napra­va dela poča­si
prtlažnik bi lahko bil večji

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri