Volvo S80 V8 AWD Summum

Novi S80 je k nam pri­šel tiho, pre­vid­no in zadr­ža­no. Kar neka­ko sra­mež­lji­vo. Kot da bi se bal nem­ške kon­ku­ren­ce in ne bi pov­sem zaupal sam vase … Ampak kaj če to ni le tak­ti­ka, s kate­ro želi­jo Švedi pri­va­bi­ti kupce raz­vpi­tih nem­ških limu­zin?

26. 10. 2006

Vas novi S80 ne pre­pri­ča? Se vam zdi pre­ma­lo vpad­ljiv, pre­več umir­jen in neiz­ra­zit? Previdno s komen­tar­ji! Tudi to je lahko stra­te­gi­ja Skandinavcev. Novi S80 res ni naj­bolj foto­ge­ni­čen. Tudi na cesti ni naj­bolj vpad­ljiv. Če ga boste opa­zi­li, bo to zara­di barve. Zlata – Shimmer Gold Pearl – ki je kra­si­la test­ne­ga Volva, mimo­gre­de ni ena tistih. Za skan­di­nav­sko obli­ko­va­nje pa je tako in tako že dolgo znano, da ni kri­če­če in da ne pod­le­ga tren­dom. Preden vas nav­du­ši, zahte­va svoj čas. Toda potem vas lahko tudi pre­vza­me.

Ampak ne glede na vse boste mora­li pri­zna­ti, da je novi S80 sklad­nej­ši in ele­gant­nej­ši od pred­hod­ni­ka. Še pose­bej to raz­ka­zu­je zadaj, kjer pre­po­znav­nih obli­ko­val­skih potez niso spre­mi­nja­li – boka se še vedno spuš­ča­ta stop­ni­ča­sto proti tlom – so pa z zajet­nej­ši­mi lučmi zadku vlili več dina­mič­no­sti in … lahko bi rekli tudi šarma. Zanimivo je, da novi S80 ni prav nič večji od svo­je­ga pred­hod­ni­ka. Je le neko­li­ko širši (27 mm) in višji (34 mm), kar je v današ­njih časih, ko sko­raj vsi mode­li v pri­mer­ja­vi s svo­ji­mi pred­hod­ni­ki zra­ste­jo, prav red­kost.

Povedano dru­ga­če, Volvo se je s svojo naj­več­jo hišno limu­zi­no še neko­li­ko odda­ljil od gigant­sko veli­kih nem­ških tek­me­cev (Mercedes-Benz raz­red S, BMW seri­je 7 …) – prav­za­prav so se odda­lji­li oni od njega – in se pri­bli­žal sred­nje veli­kim limu­zi­nam. Audi pa ga je s svo­jim A6 med­tem tudi že pre­hi­tel.

Toda brez skrbi, zara­di tega ne boste prav nič pri­kraj­ša­ni v nje­go­vi notra­njo­sti. Ta ver­jet­no še naj­jas­ne­je raz­gla­ša, za kako nov avto gre v res­ni­ci. Pa ne na prvi pogled. Prvi stik vas lahko spra­vi celo na rob obupa. V nava­lu šte­vil­nih zaslo­nov (LCD), nešte­tih gum­bov in raz­nih deko­ra­cij­skih dodat­kov, ki jih sre­ču­je­mo v avto­mo­bi­lih viš­je­ga raz­re­da, je notra­njost nove­ga Volva prav poraz­no suho­par­na. Merilnika sta dva. Le dva! In še ta na pogled vse prej kot sodo­bna.

Gumbov okoli zaslo­na radij­ske­ga spre­jem­ni­ka je manj, kot jih je bilo, ko so na cesti vla­da­li ’Fičo­ti’ in ’Sto­en­ke’ (še dobro, da je imel test­ni S80 vgra­jen GSM-telefon ozi­ro­ma pove­za­vo blu­e­to­oth, ki omo­go­ča pros­to­roč­no tele­fo­ni­ra­nje, saj brez šte­vilč­ni­ce v tem pri­me­ru ne gre). Za uka­zo­va­nje kli­mat­ski napra­vi služi sedem gum­bov: trije vrt­lji­vi (eden za dolo­ča­nje inten­ziv­no­sti vpi­ha­va­nja zraka in dva za loče­no urav­na­va­nje tem­pe­ra­tu­re) in štir­je kla­sič­ni, od kate­rih na enem piše ’auto’. In to je to!

Dvomov, ki se vam začne­jo naen­krat pora­ja­ti v glavi, ni malo. Še pose­bej ko sto­pi­jo v ospre­dje šte­vil­ke ozi­ro­ma cena. Za manj kot deset mili­jo­nov tolar­jev te limu­zi­ne ne boste dobi­li. Razen naj­osnov­nej­ši model. In ob vsem tem Švedi še pra­vi­jo, da bo nove­ga S80 kupi­lo kar 70 odstot­kov kup­cev, ki Volva še niko­li niso imel v svoji gara­ži. Težka nalo­ga.

Nekoliko lažja posta­ne, ko odpre­te vrata – mimo­gre­de, če dopla­ča­te za ključ PCC (Personal Car Communicator), Volvo to stori sam – in sede­te v sedež. Tisti, ki ste to že kdaj sto­ri­li, ver­jet­no veste, kaj imamo v mis­lih. Volvovi sede­ži spa­da­jo v sam vrh, ko pomis­li­mo na var­nost in udo­bje, in to velja tudi za te. Ključ PCC pome­ni tudi to, da ga ob zago­nu motor­ja lahko pusti­te v žepu. Vse, kar mora­te sto­ri­ti, je pri­tis­ni­ti na tipko ’start’.

Kar zasli­ši­te iz izpuš­nih cevi, pa je ver­jet­no naj­lep­še pre­se­ne­če­nje, ki vas čaka. Ne, to ni umir­jen glas pet­valj­ni­ka, ampak zelo zdrav zvok ’osma­ka’. Zjutraj se vam neho­te celo zazdi, da se ta agre­gat ni name­nil v kolo­no, ki se poča­si pomi­ka proti služ­bi, ampak na dir­ka­liš­če. Oglasi se odloč­no, z zna­čil­nim grgra­njem osmih valjev in z ravno prav povi­ša­ni­mi vrt­lja­ji v pro­stem teku. Verjemite, tudi vrhun­ski Alpinov avdi­o­si­stem (Premium Sound), pod­prt s teh­no­lo­gi­jo ICEPower (Bang & Olufsen) in vezan na Dynaudijovo ozvo­če­nje, vas v teh tre­nut­kih ne bo pre­pri­čal.

Če so jutra hlad­na in vlaž­na, S80 samo­dej­no poskr­bi za vklop gret­ja zadnje šipe in zuna­njih ogle­dal. Notranjosti obeh okro­glih meril­ni­kov se ob zago­nu motor­ja spre­me­ni­ta v infor­ma­cij­ska (LCD) zaslo­na. Tam so vsi naj­nuj­nej­ši poda­tki. Odvečnih ali mote­čih infor­ma­cij ni. Za to poskr­bi sistem, ki spro­ti pre­ver­ja para­me­tre in voz­ni­ku izpi­še le stva­ri, za kate­re meni, da so zanj pomemb­ne (na pri­mer, da potnik zadaj ni pri­pet).

Edina pomanj­klji­vost tega siste­ma je, da ne pod­pi­ra radij­skih spo­ro­čil RDS in infor­ma­cij, veza­nih na tele­fon. Temu služi zaslon na sre­din­ski kon­zo­li. Konzola je, tako kot v naj­manj­ših Volvih, tudi tu tanka, pre­dal za njo pa pre­cej neupo­ra­ben. Vendar vas to ne bi smelo moti­ti, saj je naoko­li dovolj dru­gih, upo­rab­nej­ših odla­gal­nih mest.

Zaslon na sre­din­ski kon­zo­li pa ne služi le izpi­su radij­skih in tele­fon­skih funk­cij, ampak tudi nasta­vit­vam v vozi­lu, ki jim voz­nik in sopo­tni­ka uka­zu­je­ta s sklo­pom petih gum­bov, nameš­če­nim desno pod zaslo­nom. Tik ob šte­vilč­ni­ci. Brisalniki, žaro­me­ti in luči se, jasno, pri­ži­ga­jo in uga­ša­jo samo­dej­no. To velja tudi takrat, ko je avto­mo­bil par­ki­ran. Na pri­mer, če odpre­te pokrov prt­ljaž­ni­ka (odpr­ti­na je zara­di dokaj krat­ke­ga zadka pre­cej majh­na), se samo­dej­no pri­žge­jo še zadnje luč. Elektrika skrbi za pomik pred­njih sede­žev, zuna­njih ogle­dal in vseh šti­rih ste­kel v vra­tih. Konec kon­cev pa tudi za delo­va­nje šest­sto­penj­ske­ga samo­dej­ne­ga menjal­ni­ka.

V kom­bi­na­ci­ji z naj­več­jim motor­jem v ponud­bi serij­sko pri­tak­ne­jo tudi šti­ri­ko­les­ni pogon AWD (hal­dex) in šest­sto­penj­ski samo­dej­ni menjal­nik. In če ste pravi kupec Volva, je to lahko prava kom­bi­na­ci­ja. Prijetno grgra­nje osem­valj­ni­ka, nežno pre­ti­ka­nje Geartronica, mehko poži­ra­nje nerav­nin in čiste lini­je, ki vla­da­jo v notra­njo­sti, na voz­ni­ka in potni­ke delu­je­jo narav­nost spro­šču­jo­če. Verjemite, to ni avto­mo­bi­li, ki bi vas silil v hitro vož­njo.

Konec kon­cev agre­gat kar 370 Nm postre­že že pri okoli 2.000 vrt­lja­jih v minu­ti. To pa je območ­je, v kate­rem je vož­nja tudi naj­pri­jet­nej­ša. In varč­na. Pri hitro­sti 130 kilo­me­trov na uro na pri­mer motor še vedno grgra z 2.800 vrt­lja­ji v minu­ti in pri tem pora­bi okoli 11, 8 litra ben­ci­na na 100 pre­vo­že­nih kilo­me­trov. Sprejemljivo! Ampak lepo vas pro­sim, kdo si bo kupil sko­raj štiri litre in pol pros­to­rni­ne ter osem valjev in za to odštel naj­manj dobrih 14 mili­jo­nov, da se bo potem po cestah pre­mi­kal s hitrost­jo 130 kilo­me­trov na uro. Česa take­ga so spo­so­bni le Američani.

Najhuje pri tem pa je, da se motor prav never­jet­no rad vrti. In to je, ver­je­mi­te, treba doži­ve­ti. Ko poho­di­te sto­pal­ko za plin, vrt­lja­ji v tre­nut­ku nara­ste­jo, nežno grgra­nje se spre­me­ni v rezek šport­ni zvok in Volvo se izstre­li kot iz topa. Pospeševanje se ne konča, tudi ko se kaza­lec na meril­ni­ku hitro­sti že pov­sem dotak­ne šte­vil­ke 230.

Kako veli­ka je takrat pora­ba ben­ci­na, raje ne spra­šuj­te, sve­tu­je­mo pa vam, da to počne­te le na var­nih in za to dovo­lje­nih odse­kih. Kljub vsej inte­li­gen­ci, ki jo pre­mo­re, vas bo novi S80 namreč morda še rešil iz kakš­ne nepre­miš­lje­ne situ­a­ci­je, pred poli­ca­ji pa zago­to­vo ne.

Matevž Korošec

Iz oči v oči

Ni kaj, zma­go­val­na kom­bi­na­ci­ja. S80 je ravno prav velik, da s svo­ji­mi mera­mi in maso ne zmoti šport­no raz­pol­ože­ne­ga voz­ni­ka, hkra­ti pa si še vedno zaslu­ži naziv pros­to­rne limu­zi­ne, pohva­li se lahko z odlič­ni­mi sede­ži in dobro ergo­no­mi­jo in raz­ve­se­lju­je s pod­voz­jem, ki je v ovin­kih zanes­lji­vo, poleg tega pa dobro blaži nerav­ni­ne. Ampak vse to zble­di v pri­mer­ja­vi z vese­ljem, ki ga pov­zro­ča osem­valj­nik. V prvi in drugi pre­sta­vi je pri­jet­no, roh­ne­če gla­sen, pri avto­cest­nih hitro­stih (če le plin ni pri­tis­njen pov­sem do konca) ugla­je­no tih. Če vas ne moti pora­ba (ki je lahko sicer ugod­no majh­na, a na to raje ne raču­naj­te), je S80 odlič­na izbi­ra.

Dušan Lukič

Mislim, da je edina prava alter­na­ti­va nem­ški tro­ji­ci, čeprav pri Volvu – v naspro­tju s tek­me­ci – slab­še pro­mo­vi­ra­jo svoje izdel­ke. Volvo S80 V8 je dovolj velik, luk­su­zen, varen, z zmog­lji­vim motor­jem in pred­vsem dobrim imid­žem (tudi po zaslu­gi slo­ven­ske šefi­ce za raz­voj). Le dovolj denar­ja je treba imeti, pred­vsem pa znati ceni­ti mini­ma­li­zem. Ne razu­me­te? Majhni zaslo­ni, malo gum­bov, neza­htev­nost upo­ra­be.

Aljoša Mrak

Mogoče bi našel vrsto zamer v pri­mer­ja­vi z nem­ški­mi tek­me­ci, morda bi jih našel le malo v obr­nje­ni smeri, ampak meni je že to ljubo, da svet v tem raz­re­du ni tako dol­go­čas­no nem­ški, kot da bi ti dobi­li drugo sve­to­vno vojno. Vsaj na našem trgu – ali bolje reče­no: cestah; ali še bolje: v slo­ven­skih gla­vah – je vide­ti tako. Zato nepre­klic­no gla­su­jem za S80.

Vinko Kernc

Volvo S80 V8 AWD Summum

Osnovni podatki

Prodaja: Volvo Car Austria
Cena osnovnega modela: 62.399,00 €
Cena testnega modela: 67.849,01 €
Moč: 232kW (316 KM)
Pospešek (0-100 km/h): 6,5 s
Največja hitrost: 250 km/h
Poraba po ECE, mešan cikel: 11,9l/100km
Garancija: (2 leti splošne garancije, 8 let garancije za prerjavenje, 2 leti garancije na lak, 3 leta mobilne garancije.)
Menjava olja vsakih 30.000 km
Sistematični pregled na 30.000 km

Stroški (do 100.000 prevoženih kilometrov oz. pet let)

Redni servisi, delo, material: 200,30 €
Gorivo: 14.371,56 €
Gume (1) 3.812,39 €
Izguba vrednosti (v 5 letih): 33.717,24 €
Obvezno zavarovanje: 3.271,63 €
KASKO ZAVAROVANJE (+B,K), AO, AO+ 6.943,89 €
Izračunajte strošek zavarovanja avtomobila
Skupaj 63.100,23 € (strošek na km: 0,63 €)

Tehnični podatki

Motor: 8-valjni - 4-taktni - V-60o - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 94,0 × 79,5 mm - gibna prostornina 4414 cm3 - kompresija 10,4 : 1 - največja moč 232 kW (316 KM) pri 5950/min - srednja hitrost bata pri največji moči 15,8 m/s - specifična moč 52,6 kW/l (71,6 KM/l) - največji navor 440 Nm pri 3950/min - 2x2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) - po 4 ventili na valj - posredni vbrizg.
Prenos moči: motor poganja vsa štiri kolesa - sredinska viskozna sklopka - 6-stopenjski samodejni menjalnik - prestavna razmerja I. 4,150; II. 2,370; III. 1,560; IV. 1,160; V. 0,860; VI. 0,690 vzvratna 3,390 - diferencial 3,330 - platišča 8 J × 18 - gume 245/40 R 18 Y, kotalni obseg 1,97 m - hitrost v VI. prestavi pri 1000/min 51,4 km/h.
Zmogljivost: največja hitrost 250 km/h - pospešek 0-100 km/h 6,5 s - poraba goriva (ECE) 18,0/8,3/11,9 l/100 km
Voz in obese: limuzina - 4 vrata, 5 sedežev - samonosna karoserija - spredaj posamični obesi, trikotna prečna vodila, vzmetni nogi, stabilizator - zadaj posamični obesi, večvodilna prema z zgornjimi trikotnimi prečnimi vodili in spodnjimi vzdolžnimi vodili, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika - zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne (prisilno hlajene), ABS, elektronsko krmiljena mehanska zavora na zadnji kolesi (stikalo na armaturni plošči levo ob volanskem drogu) - volan z zobato letvijo, električni servo, 2,8 zasuka med skrajnima točkama.
Mase: prazno vozilo 1742 kg - dovoljena skupna masa 2320 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 2000 kg, brez zavore 750 kg - dovoljena obremenitev strehe 100 kg
Zunanje mere: širina vozila 1861 mm - kolotek spredaj 1578 mm - zadaj 1575 mm - rajdni krog 12,2 m.
Notranje mere: širina spredaj 1530 mm, zadaj 1520 - dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm, zadnji sedež 510 - premer volanskega obroča 385 mm - posoda za gorivo 70 l.
Prtljažnik: Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite (skupno 278,5 l): 1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 2 × kovček (68,5 l); 1 × kovček (85,5 l)

Naše meritve

(T=9 °C / p= 1022 mbar / rel. vl.: 71 % / Gume: Pirelli P Zero Rosso / Stanje km števca: 7324 km)
Pospešek 0-100km: 6,9s
402m z mesta: 14,8s ( 157km/h)
1000m z mesta: 26,4s ( 204km/h)
Prožnost 50-90km/h: 7,3/10,4s
Prožnost 80-120km/h: 10,8/16,6s
Največja hitrost: 250km/h (VI.)
Najmanjša poraba: 11,8l/100km
Najvišja poraba: 19,1l/100km
poraba na testu: 15,0 l/100km
Zavorna pot pri 100km/h: 38,5m
AM meja: 40m
Trušč pri 50km/h v 3. prestavi 54dB
Trušč pri 50km/h v 4. prestavi 53dB
Trušč pri 50km/h v 5 prestavi 52dB
Trušč pri 90km/h v 3. prestavi 62dB
Trušč pri 90km/h v 4. prestavi 60dB
Trušč pri 90km/h v 5. prestavi 59dB
Trušč pri 90km/h v 6. prestavi 58dB
Trušč pri 130km/h v 3. prestavi 66dB
Trušč pri 130km/h v 4. prestavi 64dB
Trušč pri 130km/h v 5. prestavi 63dB
Trušč pri 130km/h v 6. prestavi 62dB
Napake med testom: brez napak
Ocena skupaj (369/420)
 • Dobra alternativa. Če kupujete limuzino tega velikostnega razreda in niste mahnjeni na ’nemce’, je novi S80 lahko pravi izdelek za vas. Oblikovno ni tako vpadljiv, poskrbi pa za prijetno počutje v notranjosti. Je manj športen med ovinki, vendar zato udobnejši v vsakodnevni vožnji. In na koncu je tu še motor. Pravi biser med osemvaljniki.

 • Zunanjost (14/15)

  Namen skandinavskega oblikovanja ni, da bi vas navdušilo, kvečjemu prevzelo. Toda za to mu morate dati potreben čas.

 • Notranjost (127/140)

  S80 ne spada med največje limuzine, toda v notranjosti boste zase našli dovolj prostora. Če že, potem je skromen prtljažnik.

 • Motor, menjalnik (38 /40)

  Vrhunski osemvaljnik je kompakten, napredno grajen in čist. Podpira ga šeststopenjski samodejni menjalnik.

 • Vozne lastnosti (87 /95)

  Ogromno moči, štirikolesni pogon, DSTC … S80 V8 je hiter, vendar med ovinki vseeno nekoliko premehek (volan, podvozje).

 • Zmogljivost (34/35)

  Vrhunski motor se odlično počuti prav v vseh načinih vožnje. Menjalnik pretika nežno in umirjeno.

 • Varnost (26/45)

  Računalniško načrtovana gradnja, aktivni žarometi, AWD, DSTC, SIPS, WHIPS … varnost v Volvih nikoli ni bila vprašljiva.

 • Gospodarnost

  Nekaj je zagotovo. Ta avto ni varčen. S ceno dobrih 16 milijonov in porabo okoli 15 litrov težko govorimo o gospodarnosti.

AM ocena: 5/5
Užitek v vožnji: 5/5
Hvalimo in grajamo
zvok motorja
vrhunske motorne zmogljivosti
nežno delovanje menjalnika
sproščujoče počutje v notranjosti
avdiosistem
visoko razvit in logičen informacijski sistem
udobni sedeži
cena
na otip cenena plastika na sredinski konzoli
mehko vzmetenje (v testnem modelu je bilo klasično)
mehek volanski servoojačevalnik (čeprav je nastavljiv)
majhna odprtina prtljažnika
zaslona v merilnikih nista vezana na avdiosistem in telefon

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri