Pogoji sodelovanja v nagradni igri Best Car

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »NAJBOLJŠI AVTOMOBILI 2013«

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Najboljši avtomobili 2013« (v nadaljevanju Splošni pogoji) so v celoti objavljeni na spletni povezavi: http://www.avto-magazin.si/. Krajša oblika pogojev sodelovanja je objavljena v reviji Avto Magazin, št. 20, 20. september 2012.

Splošni pogoji veljajo za tiskano edicijo družbe AM Ljubljana, d. o. o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana:

Avto Magazin (v nadaljevanju Revija) in spletno stran družbe AM Ljubljana, d. o. o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana: http://www.avto-magazin.si (v nadaljevanju Spletna stran).

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je AM Ljubljana, d. o. o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

(2) So-organizatorji nagradne igre so naslednji sponzorji oziroma poslovni partnerji Organizatorja:

a) PVG d.o.o, Dolinska cesta 1i, Koper

b) GEOSET d.o.o.,Poslovna cona A 22, Šenčur

c) GLEDRING d.o.o., PE Logatec, Obrtna cona Logatec 15, Logatec

(v nadaljevanju Sponzorji)

Vsi osebni podatki, ki jih udeleženci in nagrajenci posredujejo, se vodijo pri Organizatorju in Sponzorjih.

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga AM Ljubljana, d. o. o. ne zaračunava.

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci AM Ljubljana, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani. Prav tako ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Sponzorjev ali njihovi ožji družinski člani.

(4) Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi večkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo v Reviji in na Spletni strani.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen v Reviji in na Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te Splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri oziroma pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani družbe AM Ljubljana, d. o. o..

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradne igre v Reviji in na Spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre v Reviji in na Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

(4) Nagrade zagotovijo Sponzorji.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre v Reviji in na Spletni strani, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana).

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Organizator nagradne igre nagrajenca pisno obvesti o prejemu nagrade in sicer na kontaktne podatke, ki jih je ob pričetku nagradne igre na izpolnjeni glasovnici posredoval udeleženec nagradne igre. Ob tem za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji Organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca. Nagrajenca obvesti tudi o načinu prevzema nagrade.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja Organizator kot nagrajenca (ime in priimek, kraj bivanja, vrsta prejete nagrade) objavi v svoji Reviji in na Spletni strani.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen v naslednji Reviji po objavi rezultatov raziskave »Najboljši avtomobili 2013«. Nagrajenci bodo hkrati objavljeni tudi na Spletni strani.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti Organizator.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračunajo in odvedejo Sponzorji nagradne igre.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu Organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, telefonsko številko, davčno številko in davčni urad.

Če nagrajenec v sedmih dneh po pozivu ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s telefonskim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Ker gre za nagrade večje vrednosti, je prevzem nagrad  možen le osebno v službenih prostorih Organizatorja na Vošnjakovi 3, 1000 Ljubljana oziroma po dogovoru z Organizatorjem. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami, lahko pa natisnejo in podpišejo že pripravljeno soglasje, ki se nahaja na spletni povezavi: http://www.adriamedia.si/spletne-strani/pogoji/Soglasje zakonitega zastopnika.pdf

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator in Sponzorji kot upravljavci osebnih podatkov spoštujejo zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezujejo, da bodo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnali skrbno in jih varovali ter obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04 in 67/07) in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri Organizatorju oziroma pri Sponzorjih.

(1a) Organizator bo osebne podatke nagrajencev posredoval Sponzorjem nagradne igre, pri čemer se zavezuje, da brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot je namen uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Sponzorji bodo osebne podatke nagrajencev posredovali in obdelovali kot je opisano v odstavku (2a) tega člena.

Organizator in Sponzorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletni strani Organizatorja, niti ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(2) Udeleženec nagradne igre Organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04 in 67/07).

(2a) Nagrajenec nagradne igre Sponzorjem kot upravljavcem zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica nagrajenca oziroma do izpolnitve namena obdelave in uporabe podatkov (statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabila na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, plačilo javnih dajatev) vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca in poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja o nagradi, pridobitve davčne številke in obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade)elektronski naslov (za potrebe pisnega obveščanja nagrajenca, kadar nagrajenca ni mogoče priklicati prek posredovane telefonske številke, in določitve datumskega roka, do katerega je še možno prevzeti nagrado)davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

Osebne podatke nagrajencev Organizator posreduje Sponzorjem za potrebe odvajanja dohodnine, kakor opisano v odstavku (2a) 8. člena teh Splošnih pogojev nagradne igre.

Z izjemo davčne številke lahko Sponzorji pridobljene osebne podatke uporabljajo tudi v namene, opisane v odstavku (2a) tega člena.

(3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Podatke hranimo v elektronski (elektronske prijave) in tiskani obliki (tiskane glasovnice). Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se elektronski podatki izbrišejo, glasovnice pa uničijo.

(5) Uporabniki podatkov nagrajencev so predstavnik Organizatorja, ki je odgovoren za zbiranje in urejanje podatkov o nagrajencih, finančni referent, ki podatke obdeluje in posreduje davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter pooblaščene osebe Sponzorjev.

(6) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko Organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek telefonske številke iz                1. odstavka 7. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence sproti obveščal z objavami v Reviji in na Spletni strani.

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov info@adriamedia.si , lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 3000 700.


Ljubljana, 10. 9. 2012
AM Ljubljana, d. o. o.