MX Pokal Akrapovič: Lemberg

Številke in dej­stva, ki so pove­za­na z našim naj­bolj mno­žič­nim tek­mo­va­njem v avto-moto špor­tu, so že na meji never­jet­ne­ga. Presegajo vsa dose­da­nja meri­la in meje naše male drža­ve.

9. 11. 2006

M x pokal Akrapovič je lep dokaz, da moto­šport v Sloveniji lahko zaži­vi in se raz­vi­ja. Uvrščenih je 256 tek­mo­val­cev v kar dese­tih kate­go­ri­jah, in četu­di odmis­li­mo tistih deset juna­kov, ki na isti dan tek­mu­je­jo v dveh raz­lič­nih kate­go­ri­jah, je ta šte­vil­ka še vedno viso­ka. Letos se je na start­ni rampi poja­vi­lo kar 240 tek­mo­val­cev. Povprečno se je dirk ude­le­ži­lo nekaj več kot 100 tek­mo­val­cev; naj­manj 80 in naj­več 130, če pogle­da­mo posa­mez­ne dirke. S temi šte­vil­ka­mi se lahko pri nas kosa­jo le naj­bolj­še med­na­rod­ne dirke v reli­ju.

In kje je raz­log za to, zakaj je to dokaz, da se da nekaj nare­di­ti tudi pri nas? V lju­deh, kako­pak. Najprej v vodil­nih, ki so glava tega tek­mo­va­nja. Slavko Trstenjak, ki je pri Akrapoviču glav­ni v raz­voj­nem oddel­ku, poleg tega, da skrbi, kako pri­do­bi­ti še kakš­ne­ga ’konja’ na tovar­ni­škem Kawasakiju za MotoGP ali KTM-ovi spe­ci­al­ki za moto­kros, najde toli­ko ener­gi­je in časa, da sku­paj z naj­tes­nej­ši­mi sode­lav­ci pod okri­ljem AMZS pri­pra­vi smer­ni­ce za pokal­no tek­mo­va­nje v moto­kro­su. Torej tako kot pov­sod po svetu tudi tu odlo­čil­no in konč­no vlogo glede uspe­ha ali neuspe­ha neke­ga pro­jek­ta odig­ra člo­vek.

Dokler bo zara­di pra­vil­ni­ka, izbi­re ter­mi­nov dirk in nači­na tek­mo­va­nja pokal pri­la­go­jen doma­čim dir­ka­čem, bodo ti dir­ka­li, in če dirka 100 moto­kro­si­stov v dese­tih kate­go­ri­jah na dan, potem bodo pri­šli tudi gle­dal­ci. Kajti kjer je akci­ja, tam so ljud­je, in kjer so ljud­je, so spon­zor­ji.

Rezultati Motokros pokal Akrapovič 2006:

Podmladek 65:

1. Rok Majerič, 469

2. Nick Škorja, 418

3. Miran Kovačič, 418

Podmladek 80:

1. Jaka Juvan, 479

2. Dejan Zver, 416

3. Matevž Jerebic, 392

Člani 80 R1:

1. Aljoša Molnar, 470

2. Peter Tadič, 380

3. Jan Koren, 332

Člani 125 R1:

1. Toni Mulec, 358

2. Aleksander Žafran, 316

3. Theo Urbas, 293

Člani 125 R2:

1. Klemen Eržen, 440

2. Sašo Osenk, 427

3. Rok Virant, 326

Člani Open R1:

1. Damjan Smrekar, 470

2. Aleksander Osek, 352

3. Boris Cerar, 325

Člani Open R2:

1. Borut Hrovatin, 384

2. Robert Pahovec, 376

3. Leon Ferš, 307

Veterani R1:

1. Igor Pancar, 455

2. Boštjan Kermavner, 431

3. Uroš Rus, 385

Veterani R2:

1. Robert Brolih, 451

2. Stane Pečjak, 441

3. Tomaž Hren, 419

Ekipe:

1. AMD Šentvid pri Stični

2. MK Bartog Fortuna Trebnje

3. MK Notranjska

Peter Kavčič