Vztrajnostni reli: Stanovnik poletel v Dubaju

Puščavski lis­jak je kore­ni­na in pol.

23. 11. 2006

V Dubaju, kjer se je odvi­jal zadnji letoš­nji vztraj­nost­ni reli, je začel zelo dobro in se večji del prve etape celo vozil pov­sem v ospre­dju, vštric z Estevejem Pujolom, tovar­ni­škim KTM-ovim dir­ka­čem. Pri hitro­sti 140 kilo­me­trov na uro in dveh zapo­red­nih grbi­nah pa je nepri­ča­ko­va­no pole­tel po zraku. Povsem nove­ga dir­kal­ne­ga KTM-a je popol­no­ma unič­il, sam pa jo je odne­sel sko­raj brez pra­ske. Kot je pri­znal, mu je nova zaščit­na ovrat­ni­ca, ki jo je prvič upo­rab­ljal, morda celo reši­la živ­lje­nje.