Intermot Köln 2006: Nova doba

Po pre­mo­ru je bila za veli­ki moto­ri­stič­ni sejem na vrsti Nemčija. A tokrat poti niso vodi­le v München, ampak v Köln. Organizatorji po kon­ča­nem sejmu poro­ča­jo v pre­sež­ni­kih, saj je sejem obis­ka­lo več kot 187.000 obis­ko­val­cev. To je 20 odstot­kov več kot v prejš­nji izved­bi Intermota.

26. 10. 2006

Mar to pome­ni, da se po rece­si­ji, ki so jo naj­bolj obču­ti­li prav v Nemčiji, v zdru­že­ni Evropi povečuje zani­ma­nje za moto­ci­kli­zem? Upamo, da, saj je bilo kaj vide­ti pred­vsem zara­di Honde, Suzukija in Kawasakija, med­tem ko je Yamaha pred­sta­vi­la le R1 kot edino veli­ko novost za sezo­no 2007. BMW nada­lju­je ofen­zi­vo, kajti pred­sta­vi­li so kar pet novih moto­ci­klov! Preostala Evropa z Italijani na čelu pa vse karte stavi na Milano, ki bo svoja vrata za moto­ri­ste odprl med 14. in 19. novem­brom.

Honda

Največja novost, ki je bila eks­klu­ziv­no pred­stav­lje­na v Kölnu, je pov­sem nova in pred­vsem drzno obli­ko­va­na Honda Hornet 600. Mali Roadster je pre­pros­to reče­no pro­vo­ka­ti­ven, šport­no ’našpičen’, saj ga poga­nja nov agre­gat šport­ne sestre CBR 600 RR. Največjo moč 75 kW (102 KM) dose­že pri 12.000/min, kar je ravno dovolj za šport­no vož­njo in šmin­ki­ra­nje po mest­nih uli­cah. Obljubljajo le 173 kilo­gra­mov suhe mase za izved­bo brez ABS-a in 177 kilo­gra­mov z ABS-om. Ker viši­na sede­ža od tal ne pre­se­ga 800 mili­me­trov, bodo na novi Hornet dobro sede­li tudi tisti nižje rasti. A to je le ena od veli­kih Hondinih novo­sti.

Za lju­bi­te­lje šport­ne­ga pola­ga­nja ovin­kov so popol­no­ma pre­no­vi­li super­šport­no CBR 600 RR, ki zadnja leta pre­vla­du­je na sve­to­vnem prven­stvu. Anoreksija je v super­šport­nem raz­re­du nekaj dobre­ga in tako­le ’shujšana’ tehta vsega 155 kilo­gra­mov. To je naj­manj doslej in prvi moto­ci­kel, ki je v tem raz­re­du pre­bil mejo 160 kilo­gra­mov.

Nov, manj­ši in kom­pak­tnej­ši agre­gat naj bi zmo­gel 119, 8 ’konja’ pri 13.500/min in 66 Nm navo­ra pri 11.250/min. Tudi sama obli­ka naka­zu­je popol­no­ma šport­no opre­de­li­tev, lini­je so ostrej­še, spre­daj pa izsto­pa odpr­ti­na za dotok zraka do motor­ja, ki je nare­je­na po vzoru dvo­valj­ne­ga super­bi­ke dir­kal­ni­ka SP-01. S tem moto­ci­klom Honda postav­lja še zahtev­nej­še kri­te­ri­je v tem izred­no kon­ku­renč­nem raz­re­du. Sicer pa so pred­sta­vi­li tudi NT 750 Shadow v retro custom podo­bi s tan­kim spre­dnjim kole­som pre­me­ra 21 pal­cev, rahlo pomla­je­no XLV 1000 Varadero (nov zadek) in kako delu­je var­nost­na bla­zi­na na luk­suz­nem poto­val­ni­ku Goldwing. Na ADAC-ovih pre­iz­kus­nih trče­njih so jim namreč name­ni­li naj­viš­je ocene za var­nost.

Kawasaki

Po letih, ko so pri Kawasakiju vzpo­red­no izde­lo­va­li Ninjo 600 RR, name­nje­no le za dirke, in 636, ki je z večjo močjo in navo­rom osvo­jil mar­si­ka­te­ro srce pred­vsem tistih, ki sta­vi­jo na dobro raz­mer­je med močjo in maso, je Kawasaki sedaj pred­sta­vil le pov­sem novega 600-kubičnega super­šport­ni­ka ZX-6R. To je po nji­ho­vih trdit­vah naj­bolj aero­di­na­mič­na Ninja doslej. Sam motor je za 40 mili­me­trov kraj­ši in ožji, s pov­sem novim sesal­nim delom ter vbriz­gom gori­va, kar naj bi pri­po­mo­glo k pove­ča­nju moči v sred­njem in viso­kem območ­ju vrt­lja­jev.

Tako kot kon­ku­renč­na Honda CBR 600 RR in Yamaha R6 ima tudi ZX-6R na podo­ben način izpe­lja­no odpr­ti­no za dotok zraka na nosu med širo­ko nameš­če­ni­ma žaro­me­to­ma. Sam izpuh pa se tako kot pri Hondinem ’šeststotaku’ zaklju­či z dvoj­no izpuš­no odpr­ti­no tik pod sede­žem. Zadnja luč iz LED-diod pa je nameš­če­na pod njim.

Drugi dve veli­ki novo­sti, ki se bosta kmalu znaš­li na cestah, sta vse­stran­ski poto­val­ni endu­ro Versys 650 in Z1000. Versysa poga­nja le rahlo pre­de­lan vrst­ni dvo­valj­ni agre­gat kot v ER-6n. Z viši­no sede­ža od tal vsega 840 mili­me­trov, 181 kilo­gra­mi suhe mase in zgled­no veli­ko poso­do za gori­vo (19 l) ter dovolj vetr­ne zašči­te bo zelo zani­miv moto­ci­kel tudi za žen­ske.

Da se ne šali­jo, so doka­za­li tudi z zavo­ra­mi: spre­daj Versysa zaustav­lja­ta dva 300-milimetrska kolu­ta z ABS-om kot dodat­no opre­mo. Razveseljivo je tudi, da naj cena ne bi bila dosti višja od ER-6n. Roadsterski Z1000 sicer osta­ja pri sta­rem agre­ga­tu (iz slav­ne ’devetke’) in ne gre za motor iz zadnje gene­ra­ci­je ZX-10R, toda obli­ko­va­nje je popol­no­ma novo, še agre­siv­nej­še. Moč 125 ’konjev’ na papir­ju ne obljub­lja izred­nih pospe­škov, a ob dej­stvu, da so se tru­di­li izbolj­ša­ti kri­vu­ljo naraš­ča­nja moči, je lahko tale Z na cesti zelo adre­na­lin­ska zade­va.

Povrh vsega so mu name­ni­li še radi­al­ne zavor­ne čelju­sti po vzoru šport­ne­ga ZX-10R, zara­di česar smo še bolj nestrp­ni in si ga želi­mo čim prej pre­iz­ku­si­ti. Nove smer­ni­ce med custom moto­ci­kli je zazna­ti tudi pri mode­lu VN900 Custom. Najbolj bode v oči tanko 21-palčno pred­nje kolo, kar ob mini­ma­li­stič­nem obli­ko­va­nju daje sve­ži­no retro vide­zu.

Poletje pa bo čas, ko bo za lju­bi­te­lje poto­val­ni­kov na trg pri­spel mogo­čen in teh­no­lo­ško zani­miv 1400 GTR, ki zdru­žu­je šport­nost (motor iz ZZR 1400 s sko­raj 200 ’konji’, alu­mi­ni­jast okvir, upside-down vili­ce, radi­al­ne zavo­re idr.) in udo­bje, ki smo ga bili vaje­ni pri BMW-jih (kar­dan, gret­je ročic, po viši­ni nastav­lji­vo vetro­bran­sko ste­klo, nad­zor tlaka v gumah …). Za lju­bi­te­lje teren­ske vož­nje pa obljub­lja­jo KLX 450R, ki si deli zasno­vo s kros mode­lom KXF.

Suzuki

Revolucija in ino­va­tiv­nost sta bese­di, ki na krat­ko ozna­ču­je­ta vse Suzukijeve novo­sti za sezo­no 2007.

Revolucionaren je pred­vsem mogo­čen road­ster B-King, ki so ga kot kon­cept prvič poka­za­li v Tokiu leta 2001. Po tem, kar smo vide­li, se je izpla­ča­lo čaka­ti, kajti tako masiv­ne­ga in srh zbu­ja­jo­če­ga moto­ci­kla svet še ni videl. Najprej je tu zlo­veš­ča maska, ki jo agre­siv­no dopol­nju­je širo­ka poso­da za gori­vo z vgra­je­ni­ma smer­ni­ma kazal­ce­ma, pov­sem na koncu pa zadek kra­si­ta dva ogrom­na izpu­ha. Šušlja se, da bo Hayabusin motor v B-Kingu iztis­nil okrog 150 ’konjev’.

Glede na to, da smo v Sloveniji še vedno veli­ki lju­bi­te­lji šport­nih moto­ci­klov in nam za road­ster­je ni toli­ko mar kot na pri­mer v Italiji, Franciji ali Španiji, bo ver­jet­no še zani­mi­vej­ši novi GSX-R 1000. Ta je revo­lu­ci­o­na­ren, pa čeprav tega nav­zven ne kaže. Še naj­očit­nej­ša spre­mem­ba je dodat­na izpuš­na cev, kar pa je pred­vsem posle­di­ca zahtev­nej­ših norm Euro 3. Sicer je nov tudi nos z žaro­me­tom vred.

Več novo­sti je v notra­njo­sti agre­ga­ta, kjer so spre­me­ni­li sko­raj vse, od batov, glave motor­ja, briz­gal­ni­kov gori­va, sesal­ne­ga in izpuš­ne­ga kana­la, večja je oljna črpal­ka, ne naza­dnje pa ima tudi šti­ri­krat zmog­lji­vej­šo elek­tro­ni­ko, ki nad­zo­ru­je delo­va­nje motor­ja. ’Črna škatlica’ ima še nekaj – tri raz­lič­ne kri­vu­lje naraš­ča­nja motor­ne moči. S sti­ka­lom na desni stra­ni krmi­la bo voz­nik lahko izbi­ral med pro­gra­mom za mokro pod­la­go, cest­no upo­ra­bo in za dir­ka­liš­če. Za mir­nost krmi­la po novem skrbi elek­tron­sko nad­zo­ro­van Kayabin bla­žil­nik krmi­la. S suho maso 172 kilo­gra­mov je težji od pred­hod­ni­ka, a bo to nad­ok­na­dil s pove­ča­no močjo motor­ja. Sicer pa za zares šport­no vož­njo pri Akrapoviču že načr­tu­je­jo bistve­no lažji šport­ni izpuh.

Suzuki je poleg teh dveh naj­več­jih novo­sti poka­zal še Bandita 650 in 1250 s pov­sem novi­ma teko­čin­sko hla­je­ni­ma motor­je­ma. Ljubitelji maksi sku­ter­jev pa bodo vese­li cenov­no in voz­ni­ško pri­jaz­ne­ga Burgmana 125/200.

Yamaha

Sezona 2006 je bila za Yamaho zelo pomemb­na, ob praz­no­va­nju okro­gle oblet­ni­ce (50 let) so na trg posla­li kup novo­sti in nas kar malce raz­va­di­li. Zato po vide­nem v Kölnu, vsaj kar se tiče Yamahe, osta­ja praz­ni­na. Novi pla­stič­ni deli za XT 660 X/R in malen­kost­no koz­me­tič­no poprav­lje­na FZ6 S/n je poleg nove R1 vse, kar so pri­pra­vi­li nove­ga za cest­no rabo.

Nismo vide­li revo­lu­ci­je v slogu agre­siv­ne R6, ampak teh­no­lo­ške slad­kor­čke v motor­ju in rahle spre­mem­be na maski (večji par žaro­me­tov), sodo­bnej­ših boč­nih pla­stič­nih delih in zadku, pod kate­rim je sedaj par več­jih (zara­di Euro 3) izpuš­nih lon­cev. Da je zadnja nihaj­ka debe­lej­ša, pa je s pro­stim oče­som komaj vidno. Več pri­na­ša sam agre­gat, ki naj bi zmo­gel 178 ’konjev’ pri 12.500/min, v glavi motor­ja pa so sedaj nad vsa­kim batom štir­je tita­no­vi ven­ti­li in ne pet kot pri pred­hod­nem mode­lu.

Veliko so se posve­ti­li tudi izbolj­ša­nju kri­vu­lje naraš­ča­nja moči, da bo motor zvez­no vle­kel iz niz­kih vrt­lja­jev pa do konca, bo skr­be­la pri­la­god­lji­va enota za vbrizg gori­va. Novost je tudi ’anti-hopping’ sklop­ka (proti blo­ki­ra­nju zadnje­ga kole­sa) za var­nej­še vsto­pe v ovin­ke. Sprednji par zavor­nih kolu­tov je sedaj manj­ši (zara­di manj­ša­nja nev­zme­te­ne mase), vanju pa gra­bi­jo kar šest­bat­ne zavor­ne čelju­sti.

BMW

Nemci nada­lju­je­jo veli­ko ofen­zi­vo s kar pet­imi novi­mi moto­ci­kli. No, trije so pov­sem novi, dva pa dode­la­na. To sta K 1200 R Sport, torej naj­zmog­lji­vej­ši road­ster z aero­di­na­mič­nim pol­okle­pom, ki bo zago­to­vil pre­cej več vetr­ne zašči­te kot sle­če­ni model, obe­nem pa ohra­nja vso bru­tal­nost v agre­ga­tu. Drugi je moto­ci­kel s pomen­lji­vim ime­nom Megamoto, ki je nare­jen na osno­vi endu­ra HP2. Tehtal bo manj kot 200 kilo­gra­mov in je odgo­vor BMW-ja na pov­pra­še­va­nje po veli­kih super­mo­to moto­ci­klih. Vzmetenje, reci­mo, je polno nastav­lji­vo (Öhlins), zrač­ne­ga je zame­njal kla­sič­ni mono­bla­žil­nik.

A glav­na novost je troj­ček eno­valj­ni­kov G 650. Ti so endu­ro Xchallenege, sim­pa­tič­ni scram­bler Xcountry z okro­glim žaro­me­tom in nastav­lji­vim sede­žem po viši­ni ter super­mo­to Xmoto, ki pre­cej spo­mi­nja na KTM-ovo uspeš­ni­co Duka III. V vseh treh pri­me­rih gre za enak, eno­valj­ni 652-kubični motor s 53 ’konji’ pri 7.000/min in 60 Nm navo­ra pri 5.250/min. Pri vseh bo na voljo tudi ABS, kot zani­mi­vost pa naj doda­mo, da ima endu­ro izved­ba Xchallenege zrač­ni zadnji bla­žil­nik po vzoru veli­ke­ga HP2.

Triumph

Angleži so s pono­som pred­sta­vi­li poto­val­ni endu­ro Tiger 1050, ki pa se po svoji zasno­vi in poda­tkih na papir­ju bolj kot udo­bni endu­ro vož­nji pri­bli­žu­je šport­ni druš­či­ni veli­kih super­mo­to moto­ci­klov (KTM 950 super­mo­to, Ducati Hypermotard, BMW HP2 super­mo­to). Samo poglej­te sloko in agre­siv­no obli­ko­va­nje, pred­nje nastav­lji­ve vili­ce ter nje­go­va 320-milimetrska zavor­na kolu­ta z radi­al­nim vpet­jem čelju­sti! Tudi teht­ni­ca naj ne bi pre­se­gla 198 kilo­gra­mov, kar je manj kot na pri­mer KTM 990 Adventure, ki je veljal za naj­laž­je­ga.

Nov je tudi pogon­ski agre­gat, ki ima sedaj 1.050 kubič­nih cen­ti­me­trov in 115 z navo­rom boga­tih ’konjev’ pri 9.400/min. A da bo z njim kljub temu udo­b­no poto­va­ti, bosta poskr­be­la 20-litrska poso­da za gori­vo in ABS kot mož­nost pri izbi­ri dodat­ne opre­me.

KTM

Sedaj se je tudi urad­no poslo­vil legen­dar­ni agre­gat 640 LC4, s kate­rim si je KTM ustva­ril edin­stven ugled (puš­čav­ski reli­ji, Dakar, super­mo­to), žal ga je povo­zil Euro 3. Nov motor nosi ozna­ko LC4 690, napa­jal ga bo elek­tron­sko nad­zo­ro­va­ni vbrizg gori­va, iztis­nil pa bo kar 65 ’konjev’, kar je naj­več med tovrst­ni­mi eno­valj­ni­ki. KTM zatr­ju­je, da z novim super­mo­tom SM 690 LC4 dose­že­jo kar hitrost 190 kilo­me­trov na uro. To jim tudi ver­ja­me­mo, saj so tak agre­gat že pre­iz­ku­si­li na dakar­skem reli­ju.

Prvi iz seri­je novih eno­valj­ni­kov je sicer obli­ko­val­ski poseb­než, ki izsto­pa z veli­kim parom pokonč­nih izpuš­nih cevi (v slogu dakar­skih dir­kal­ni­kov) in zaši­lje­no spre­dnjo masko z inte­gri­ra­nim blat­ni­kom.

Za šport­ne voz­ni­ke bo zani­miv tudi veli­ki super­mo­to 950 SM R, z mat črno barvo pla­sti­ke, oranž­nim okvi­rjem in ožjo, bolj šport­no nad­grad­njo, spo­so­je­no pri 950 Superenduro.

Peter Kavčič