Kako kupiti ali prodati motorno vozilo

Pri nakupu ali prodaji rabljenega vozila se večina znajde v zagati, kako poteka celoten postopek, katera dejanja je potrebno opraviti za uspešno izpeljavo posla in kako je s plačilom davka. Za vas smo zbrali vse najpomembnejše informacije, navodila in povezave do dokumentov, ki jih potrebujete za uspešen nakup oziroma prodajo.

18. 2. 2009

Med motorna vozila sodijo osebna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, tovorna vozila, priklopniki – prikolice, delovni stroji in dostavna vozila.

Rabljeno vozilo lahko prodamo ali kupimo na dva načina:

(a) na klasičen način z neposredno prodajno pogodbo med prodajalcem in kupcem;

(b) s komisijsko prodajo prek preprodajalcev - komisijonarjev (navadno gre za avtomobilske salone ali servise).

(a) Prodaja neposredno med strankama (klasičen način)

Pri neposredni prodaji potrebujemo:

- prodajno pogodbo (kupec, prodajalec),

- overitev podpisa (prodajalec),

- plačilo davka (kupec),

- prepis.

Prodajna pogodba

Ponavadi gre za vnaprej pripravljene formularje, v katere prodajalec in kupec le vpišeta potrebne podatke, lahko pa skleneta pogodbo tudi v drugačni obliki. Pomembno je le, da vsebuje vse obvezne sestavine. Pravilno obliko pogodbe najdete na spletni strani www.informiran.si, kjer si jo lahko tudi natisnete.

Overitev podpisa

Potrebna je overitev prodajalčevega podpisa na pogodbi pri notarju ali upravni enoti, ker je to pogoj za prepis lastništva in obvezna priloga k vlogi za registracijo vozila. Priporočamo overitev na katerikoli upravni enoti, ker je cenejša.

Davek

Kupec mora v 15 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe prijaviti davčno obveznost na kateremkoli davčnem uradu v državi. Stopnja davka znaša 5 % od nakupne cene vozila, če nakupna cena ustreza prometni vrednosti vozila. Prometna vrednost vozila je vrednost, ki se oblikuje na tržišču.

Če nakupna vrednost ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova prometna vrednost, ki jo ugotovi davčni organ. Več o tem si lahko preberete na spletni strani davčne uprave.

Prepis

Prepis sicer ni pogoj za prenos lastninske pravice, saj se ta prenese z izročitvijo vozila s strani prodajalca kupcu v posest, vendar je nujen, ker so podatki navedeni v prometnem dovoljenju zunanje obeležje lastnine nad vozilom. Po tem ko prodajalec overi svoj podpis na pogodbi, izroči overjeni izvod kupcu, ki mora na katerikoli registracijski organizaciji na podlagi pogodbe, prometnega dovoljenja ter dokazila o plačanem davku opraviti prenos lastništva

vozila na svoje ime. To mora storiti v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Vloga za spremembo lastništva mora biti predložena na posebnem obrazcu.

S tem je postopek prenosa lastništva končan.

Če je vozilu potekla registracija, je potrebno vozilo odjaviti iz evidence registriranih vozil. Postopek prepisa poteka enako kot zgoraj, novi lastnik pa mora poskrbeti še za registracijo.

Odjava pomeni izbris oziroma črtanje vozila iz evidence registriranih vozil. Vozilo odjavi prodajalec na katerikoli registracijski organizaciji (ni predpisana krajevna pristojnost). Za odjavo sta potrebna prometno dovoljenje in osebni dokument prodajalca.

Registrske tablice so vezane na vozilo in ostanejo na vozilu, razen v primeru, če so bile na vozilu tablice z izbranim delom označbe (označba na registrskih tablicah, ki si jo izbere lastnik vozila sam). Torej le v primeru, ko gre za tablice z izbranim delom označbe, ki ni plod delovanja uradnega organa, ampak prosta izbira lastnika, tablic ne moremo obdržati.

Zavarovanje

Pred registracijo vozila na svoje ime mora kupec skleniti pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del neizkoriščene premije, če iz tega zavarovanja ni bila izplačana odškodnina.

Registracija

Registracija se opravi na katerikoli registracijski organizaciji, saj je bila s 1. 1. 2005 ukinjena krajevna pristojnost pri registraciji vozil. Registracijske organizacije so: upravne enote, pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil, pooblaščene gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.

(b) Komisijska prodaja prek pooblaščenih komisionarjev

Pri komisijski prodaji preko pooblaščenih komisionarjev gre za prodajo, kjer komisionar za provizijo proda vozilo v imenu lastnika. Za komisijsko prodajo se lahko odloči tako prodajalec, ki je že našel kupca, kot tudi prodajalec, ki kupca še nima, saj mu ga lahko najde komisionar in nato opravi prenos lastništva. Poleg številnih administrativnih prednosti je glavna prednost komisijske prodaje ta, da se kupec izogne plačilu 5 % davka na motorna vozila.

Komisijska pogodba

Gre za pogodbo, ki jo skleneta prodajalec (komitent) in pooblaščeni posrednik, ki opravlja komisijsko prodajo (komisionar). Zakon ne predpisuje oblike pogodbe, v praksi gre za pisno pogodbo, sestavljeno na podlagi splošnih pogojev poslovanja komisionarja. Temeljna dolžnost komisionarja je, da v svojem imenu in na tuj (komitentov) račun v zameno za provizijo sklene posel s tretjo osebo s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu s komitentovimi navodili. Komitent mora komisionarju plačati provizijo, ko je posel izvršen, kot tudi če izvršitev prepreči vzrok, za katerega odgovarja komitent.

Za sklenitev komisijske pogodbe so potrebni naslednji dokumenti/podatki:

Prodajalec:

- osebni dokument,

- prometno dovoljenje vozila, ki se prodaja,

- davčna številka.

Kupec:

- osebni dokument,

- davčna številka.

Prepis vozila poteka smiselno enako kot pri neposredni prodaji: lastnik pred tem overi svoj podpis na pogodbi in v primeru, da ne bo prenosa registracije na novega lastnika ali pa je vozilu potekla registracija, poskrbi za odjavo vozila iz evidence registriranih vozil.

Prodajalec kupcu izroči:

- overjen izvod komisijske pogodbe;

- (odjavljeno – v primeru odjave vozila iz prometa) prometno dovoljenje vozila.

Kupec nato, enako kot pri neposredni prodaji, s tema dvema dokumentoma in z računom na registracijski organizaciji opravi prenos lastništva vozila na svoje ime.

S tem je postopek prepisa vozila oziroma prenosa lastništva končan.

Koristne povezave

- On-line izdelava pravnih dokumentov

- Forum za posvet o pravnih zadevah

- Vpogled v evidenco registriranih vozil

- Spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

- Informacije o registraciji vozila – MNZ

Predpisi s tega področja

- Obligacijski zakonik (OZ)

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)

- Zakon o davkih na motorna vozila (ZDMV)

- Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)

- Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo rabljeno vozilo

Predstavljena navodila so pripravili pravni strokovnjaki in so v celoti objavljena v PDF priročniku, ki ga najdete na spletni strani www.informiran.si.