British Open

Nekajkrat so ga naši foto­graf­ski vohu­ni ujeli med pre­ga­nja­njem po Nürburgringu, zdaj pa ga je Aston Martin poka­zal še urad­no: road­ster­sko raz­li­či­co V8 Vantagea.

23. 11. 2006

V8 Vantage zgo­raj brez bo prvič poka­zan na pri­ha­ja­jo­čem avto­mo­bil­skem salo­nu v Los Angelesu. Roadster je ob Vanquishu S, DB9 in V8 Vantageu Coupeju četr­ti model, ki bo pri­šel v AM-jeve pro­daj­ne salo­ne. Njegova obli­ka je pre­cej podo­bna kupe­jev­ske­mu V8 Vantageu, le da ima road­ster mehko stre­ho iz treh pla­sti.

Streha se pospra­vi popol­no­ma samo­dej­no, za pre­hod v odpr­ti road­ster pa potre­bu­je spod­ob­nih 18 sekund. Frajerji se bodo s stre­ho lahko igra­li do hitro­sti 50 kilo­me­trov na uro. Čeprav so mora­li inže­nir­ji zara­di mehke stre­he oja­či­ti karo­se­ri­jo in nekam pospra­vi­ti še streš­ni meha­ni­zem, se je V8 Vantage Roadster v pri­mer­ja­vi s kupe­jem zre­dil le za malen­kost, a kar je pomemb­ne­je, ohra­nil lah­ko­tno vode­nje.

Še za tiste, ki jih vzbur­ja­jo šte­vil­ke: pospe­šek 1, 7-tonskega šport­ni­ka od 0 do 100 kilo­me­trov na uro v 5, 0 sekun­de in konč­na hitrost 280 kilo­me­trov na uro. Z vetrom v laseh! Cene še niso znane, znano pa je, da je AM v novin­ca vgra­dil nov robo­ti­zi­ra­ni menjal­nik Sportshift. Da ne poza­bi­mo še na prt­ljaž­nik: 144 litrov. Skromno, a komu mar?

Mitja Reven