Novi taksi

Britanci so pri­pra­vi­li sve­to­vno pre­mi­e­ro nove gene­ra­ci­je zna­me­ni­tih tak­si­jev.

26. 10. 2006

LTI Vehicles je obe­lo­da­nil nove­ga TX4, ki se bo po Londonu in dru­gih sve­to­vnih mestih lahko pre­ga­njal tudi z 2, 5-litrskim tur­bo­diz­lom. Novi TX4 bo zame­njal model TXII, ki so ga zače­li trži­ti leta 2002. Kot je za nove avto­mo­bi­le v nava­di, so tudi novin­ca TX4 pre­iz­ku­ša­li v vro­čih in hlad­nih raz­me­rah ter na raz­no­vrst­nih vrstah pod­la­ge. Mogoče se sliši čudno, a TX4 je bil tudi v vetrov­ni­ku!