Predpremiera: Smart Fortwo II

Ulrich Walker, predstavnik Smarta, je samozavestno rekel: "Odlične ideje ni treba ponovno odkriti". Kar se tehnike tiče, je to zagotovo res.

23. 11. 2006

Njegove otro­ške hibe (teh­nič­ne in druge) iz leta 1998 je treba poza­bi­ti; Smart (Fortwo) je od takrat odra­sel – pre­kuc­ne se nič več, če sreča losa, in pro­daj­no stra­te­gi­jo so popra­vi­li. Od takrat so jih pro­da­li prek tri četrt mili­jo­na, več­ino v veli­ka evrop­ska mesta.

Ideja je torej osta­la, teh­nič­no je Smart še vedno zasno­van okrog (izbolj­ša­ne) var­nost­ne celi­ce Tridion. Motorji so enaki, le poso­do­blje­ni, in še vedno so postav­lje­ni v zadek. Še vedno je med njimi in zadnji­ma kole­so­ma robo­ti­zi­ra­ni Getragov menjal­nik, a po bese­dah Dieterja Zetcheja (nje­go­vih viso­kih funk­cij v kon­cer­nu DC menda ni treba našte­va­ti) je menjal­nik zdaj veli­ko pri­jaz­nej­ši do voz­ni­ka in potni­ka – pred­vsem ko gre za (samo­dej­no) pre­ti­ka­nje.

Kaj je torej dru­ga­če? No, dovolj ver­jet­no pove že to, da je 90 odstot­kov delov novih, da je medo­sna raz­da­lja neko­li­ko dalj­ša, da je upo­ra­ba klju­ča za zagon pri­jaz­nej­ša, da je karo­se­ri­ja v vse smeri malce večja (a ga še vedno lahko par­ki­ra­te na pol­ovi­co stan­dard­ne­ga evrop­ske­ga par­ki­riš­ča), da so zdaj ben­cin­sko gnani Smarti za 10 kilo­me­trov na uro hitrej­ši (zdaj 145 kilo­me­trov na uro), da je prt­ljaž­nik v osno­vi večji za 70 litrov (zdaj meri 220 litrov! ), da je videz notra­njo­sti pre­po­zna­ven, a dru­ga­čen.

Da nji­ho­vi notra­nji testi kaže­jo na štiri zvez­di­ce Euro NCAP, da je (tudi zara­di za 19, 5 cen­ti­me­tra večje dol­ži­ne) var­nost ob trku za pešce večja, da so na novo raz­vi­li stran­ske var­nost­ne bla­zi­ne, da mali cdi zmore več moči, a pora­bi manj gori­va, da je plat­ne­na stre­ha Cabria zdaj pov­sem samo­dej­na (kar pome­ni, da se odpi­ra le s pri­ti­skom na gumb in brez dodat­nih ’ročnih’ ukre­pov, pred­vsem pa jo lahko pomi­ka­te sem ter tja pri vseh hitro­stih vozi­la), da ima Cabrio zadaj ste­kle­no in ogre­va­no šipo, da imata Fortwo Pulse ter Passion pano­ram­sko stre­ho in še kaj.

To so torej bistve­ne izbolj­ša­ve, a Fortwo gleda tudi naprej. Že konec pri­hod­nje­ga leta bodo v kom­bi­na­ci­ji z naj­moč­nej­šim motor­jem ponu­di­li raz­li­či­co ’starter generator’, ki bo v miro­va­nju usta­vi­la motor in ga pogna­la ob pri­ti­sku na sto­pal­ko plina. Za 13 odstot­kov manj­ša pora­ba gori­va in zato pri­jaz­nej­ši do oko­lja! In če smemo pre­bra­ti med vrsti­ca­mi: novi Fortwo je že pri­prav­ljen, da ga ponu­di­jo tudi z motor­ji, ki delu­je­jo na narav­ni plin ali na elek­trič­ni pogon.

Velike so tudi pro­daj­ne ambi­ci­je; ne sicer kon­kret­no, v šte­vil­kah, ampak na pred­sta­vit­vi je bil tudi Roger Penske, ki ga bo pope­ljal v ZDA – leta 2008! Če vas to ne zani­ma – morda se ogre­je­te za raz­li­či­co Brabus, ki bo na voljo jese­ni 2007. A da ne poza­bi­mo: pro­da­ja nove­ga Smarta se bo v Evropi pri­če­la apri­la 2007.

Še vedno bo na voljo v treh pake­tih opre­me (Pure, Pulse in Passion), vsi pa bodo imeli dve var­nost­ni bla­zi­ni, v sede­ža vgra­je­na var­nost­na paso­va (z zate­go­val­ni­ki in ome­je­val­ni­ki zatez­ne sile), pro­jek­cij­ske žaro­me­te (H7), daljin­sko osred­njo klju­čav­ni­co, pre­kuc­lji­vi sedež­ni naslo­nja­li in pri­ka­zo­val­nik zuna­nje tem­pe­ra­tu­re.

Med pomemb­nej­šo dodat­no opre­mo (nekaj tega pa pride že v boga­tej­ših pake­tih opre­me) spa­da­jo stran­ski var­nost­ni bla­zi­ni, kli­mat­ska napra­va, elek­trič­ni volan­ski servo, ogre­va­na sede­ža, usnje­na sede­ža, pri­tr­diš­če Isofix za otro­ški sedež, avdi­o­si­stem za šest zgoš­čenk z niz­ko­ton­skim zvoč­ni­ki in vmes­ni­kom mp3, navi­ga­cij­ska napra­va, tipa­lo za dež in elek­trič­no nastav­lji­vi ter ogre­va­ni zuna­nji ogle­da­li.

Tisto, česar oko ne vidi, je pri­hra­nek pri stro­ških izde­la­ve; na koncu se vse sku­paj sešte­je tudi v za uro kraj­ši čas sestav­lja­nja (zdaj 3, 5 ure) in v to, da bo osnov­na cena tega Smarta osta­la na ravni še vedno aktu­al­ne­ga mode­la. Zato morda popol­no­ma zares drži, kar pravi urad­ni novi­nar­ski mate­ri­al: novi Fortwo zna vse, kar zna zdajš­nji model, le bolje. Potem je res tudi, da je bister za dva, ne?

Vinko Kernc

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri