Formula 1: VN Brazilija

Težko bi izbrali pri­mer­nej­ši kraj za zadnjo dirko sezo­ne. Nabito polne tri­bu­ne Interlagosa so sla­vi­le prvo doma­čo zmago po Senni, Fernando Alonso se je (pred­vsem z ekipo) vese­lil naslo­va naj­mlaj­še­ga dvoj­ne­ga zma­go­val­ca prven­stva, Michael Schumacher pa je z zadnji­mi kilo­me­tri v F1 doka­zo­val, da bi bil favo­rit za naslov tudi v letu 2007.

26. 10. 2006

A ga ne bo več. Mlajši gle­dal­ci for­mu­le ena so vzlju­bi­li (ni nujno, da so navi­ja­li za Nemca) ta šport zara­di Michaela Schumacherja, ki je v kra­lji­ci avto­mo­bi­liz­ma pre­ži­vel kar 16 let. Zdaj si bodo mora­li najti dru­ge­ga idola ali dir­ka­ča, ob kate­rem bodo naj­bolj sreč­ni, če bo izgub­ljal. Pomembno bo, da bo F1 imela neko­ga, ki bo vabil na dir­ka­liš­ča, pred TV-zaslone . .

VN Brazilije je bila zago­to­vo dirka, ki je ni zamu­dil nihče, ki sicer fana­tič­no ali pov­sem bežno sprem­lja ta šport. Tisti, ki je kra­lji­co avto­mo­bi­liz­ma v Braziliji sprem­ljal prvič, jo bo brez dvoma še kdaj, saj je Interlagos postre­gel s spek­ta­klom. Zasluženo je zma­gal doma­čin Felipe Massa in spra­vil v deli­rij nabi­to polne tri­bu­ne dir­ka­liš­ča, ki je bilo kljub dodat­nim mon­taž­nim tri­bu­nam raz­pro­da­no. Nova zvez­da je roje­na. Fernando Alonso je bil v Sao Paulu kar v senci doga­ja­nja zara­di upo­ko­jit­ve Michaela Schumacherja.

Vseeno je Španec zaslu­že­no osvo­jil naslov sve­to­vne­ga prva­ka, že dru­ge­ga v zadnjih dveh letih. Lani je s prvim postal naj­mlaj­ši prvak v zgo­do­vi­ni, letos je z dru­gim postal naj­mlaj­ši dva­krat­ni sve­to­vni prvak. In sicer pov­sem zaslu­že­no, saj je delal manj napak kot veli­ki tek­mec za naslov, sedaj že upo­ko­je­ni Michael Schumacher. Odločilen je bil zače­tek sezo­ne, ki ga je pre­pri­člji­vo dobil Renault. Ta se je moral letos spo­pa­sti še z odlo­čit­va­mi FIE, kar prav­za­prav ni nič nena­vad­ne­ga. Poglejte zgo­do­vi­no; kadar­ko­li je moštvom, ki so se boje­va­la za naslov, šefo­val Flavio Briatore, se je v odno­sih s krov­no orga­ni­za­ci­jo iskri­lo.

Za pravo akci­jo na stezi v Interlagosu je v nede­ljo skr­bel Schumacher. Kljub smoli na kva­li­fi­ka­ci­jah, kjer zara­di težav s črpal­ko za gori­vo ni pri­šel višje kot do dese­te­ga mesta, je v dirki jasno doka­zal, da bi se brez nesre­če s poče­no gumo (ta je po vsej ver­jet­no­sti poči­la med tes­nim pre­hi­te­va­njem Giancarla Fisichelle) boje­val za zmago. Tako pa je padel na zadnje mesto in se z lev­jim srcem pre­bil vse do četr­te­ga. Še nekaj kro­gov in ver­jet­no bi padla še Button in Alonso . . V anale bo šlo zadnje pre­hi­te­va­nje med Schumacherjem in Räikkönenom. Upokojenec in nje­gov nasled­nik v naj­hi­trej­ši Ferrarijevi pisar­ni na svetu sta v dvo­bo­ju izko­ri­sti­la vsak mili­me­ter steze.

Sezona 2007 se je zače­la že v pone­de­ljek. Do janu­ar­ja se zara­di pre­po­ve­di testi­ranj za zuna­nje­ga opa­zo­val­ca ne bo doga­ja­lo nič bistve­ne­ga, a nape­tost pred pre­lom­nim letom 2007 se je že zače­la stop­nje­va­ti. Schumacher se je poslo­vil, a ni bil edini, ki si je po dirki dal duška, vedoč, da nič več ne bo, kot je bilo. Z osvo­je­nim naslo­vom letoš­nje­ga naj­gu­mar­ja se je iz kra­lji­ce poslo­vil Michelin, nasled­nje leto bo na Ferrarijevem komand­nem pultu manj­kal Ross Brawn, brez part­ner­ja in posle­dič­no brez for­mu­le ena bo, kot kaže, ostal Cosworth. S slo­vi­tim, nekoč pov­sem bri­tan­skim motor­nim izde­lo­val­cem bo iz F1 izgi­ni­lo še eno veli­ko ime . .

Letos se je govo­ri­lo o gumar­ski vojni. Povsem pri­mer­no. Naslednje leto se ne bo, saj bo gumar Bridgestone kot edini opre­mlje­va­lec z guma­mi moral vsem moštvom doba­vi­ti gume enake kako­vo­sti. Gume nič več ne bodo pisa­ne na dir­kal­nik. Zdaj bo mora­lo biti obra­tno. FIA je pred zadnjo dirko skle­ni­la pove­ča­ti šte­vi­lo dovo­lje­nih setov za dir­ka­ški konec tedna (gume za suho stezo) s sedem na 14. Štiri kom­ple­te bodo dir­ka­či lahko upo­ra­bi­li na pet­ko­vih tre­nin­gih, kjer ne bo več dovo­ljen tret­ji dir­kal­nik, pre­osta­lih deset pa bodo upo­ra­bi­li v sobo­to in nede­ljo. Bridgestone bo moral za vsak dir­ka­ški konec tedna moštvom ponu­di­ti naj­več dve raz­li­či­ci gum.

V F1 so letos deset­valj­ni­ke nado­me­sti­li osem­valj­ni­ki. Eksplozij je bilo malo, 'konjev' pov­sem dovolj, da je F1 obdr­ža­la slo­ves hitre­ga špor­ta. Osemvaljniki, ki so brne­li na zadnjih dveh dir­kah, bodo s svojo homo­lo­ga­ci­jo slu­ži­li za osno­vo agre­ga­tov nasled­njih šti­rih sezon.

Še to. Felipe Massa bi moral biti na VN Brazilije kaz­no­van. Zakaj? Ker je po dirki usta­vil, vzel zasta­vo in z njo pre­vo­zil čast­ni krog. Nič ni naro­be, da je bila zasta­va bra­zil­ska in da je Felipe doživ­ljal naj­bolj­še tre­nut­ke v živ­lje­nju. Problem je zgolj v tem, da pra­vi­lo pre­po­ve­du­je takš­no počet­je. Toda dirka je bila v Braziliji. Zadnja letoš­nja dirka in vsi so v Interlagosu dobi­li, kar so si (real­no) žele­li. Renault naslo­va in Ferrari zadnjo zmago. Grenak pri­okus, da FIA letos ni oprav­lja­la svo­je­ga dela, osta­ja. Sicer pa, je kdaj sploh izgi­nil?

Mitja Reven