Tedenske vinjete za 15 evrov

Vlada je na dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, ki med drugim uvaja vinjete za krajše časovno obdobje, in sicer tedenske in mesečne.

Tedenske vinjete za 15 evrov (foto: Aleš Pavletic) Aleš Pavletic
19. 6. 2009

Z novelo uredbe se določajo nove cene vinjet. Glede na navedeno je za osebna vozila cena tedenske vinjete 15 evrov, mesečne vinjete 30 evrov ter letne vinjete 95 evrov. Cena vinjete za motorna kolesa znaša polovico cene vinjete za osebna vozila, s to razliko, da imajo motorna kolesa namesto mesečne vinjete na voljo polletno vinjeto po ceni 25 evrov.

Poleg tega se minimalno spreminja oblika vinjet oz. bodo kvadratki, ki služijo označitvi veljavnosti vinjete, razporejeni podobno kot pri avstrijskih vinjetah, s čimer bo olajšan nadzor nad vinjetami s strani nadzornih organov.

Proizvajalci vozil in znanstvene institucije, ki opravljajo testiranje vozil in imajo dovoljenje upravne enote za uporabo kovinskih preizkusnih tablic, bodo lahko vozili po cestninskih cestah brez namešcene vinjete, vendar pa bodo morali imeti v vozilu vinjeto in izvirnik potrdila upravljavca z vpisano registrsko številko vozila in serijsko številko vinjete. Če cestninski zavezanec v vozilu ne bo imel vinjete ali izvirnika potrdila ali na potrdilu ne bodo vpisani zahtevani podatki, ga bo lahko nadzorni organ kaznoval z globo v znesku 300 evrov.

V 15. clenu uredbe se dodaja nov razlog, zaradi katerega je možno zahtevati od upravljavca cestninskih cest novo (nadomestno) vinjeto. S sprejemom predlaganega besedila se bo lahko od upravljavca cestninskih zahtevala nova (nadomestna) vinjeta tudi v primeru, ko je bilo vozilo, vetrobransko steklo ali del enoslednega vozila zamenjan v garancijskem roku.

V tem primeru bo potrebno vlogi za izdajo nove vinjete priložiti kopijo dokumenta prodajalca ali delavnice, ki je opravila zamenjavo vozila, vetrobranskega stekla ali dela enoslednega vozila v garancijskem roku ter odstranjeno vinjeto. V zvezi z uveljavljanjem pravice do povracila sorazmernega dela vrednosti nakupa nadomestne vinjete, se ta pravica zaradi prakticnih, postopkovnih in operativnih razlogov omejuje zgolj na letno in polletno vinjeto za enosledno vozilo, saj takšna rešitev ni izvedljiva za tedensko vinjeto, težko izvedljiva in prakticno neuporabna pa je tudi za mesecno vinjeto.

Predlagani nov peti odstavek 15. clena natancneje doloca rok (15 dni) za vlaganje zahtevkov v zvezi z nadomestnimi vinjetami ali za povracilo vrednosti nakupa letne oziroma polletne vinjete za enosledna vozila. S takšno rešitvijo se izognemo situacijam, ko bi se v praksi moralo reševati zahtevke za nadomestne vinjete, ki dejansko niso vec veljavne in/ali v prodaji.

Slednje velja za posebno dolocitev pogojev vracila kupnine za nadomestno vinjeto, in sicer na nacin, da se vracilo kupnine omejuje na rok veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto, ki zacne teci s 1. decembrom tekocega leta. Nakup stare »letne« vinjete v casu, ko je na voljo in zacne veljati že »nova« letna vinjeta, je brezpredmeten. Iz istega razloga se s prodajo »nove« vinjete ustavi prodaja »stare«, tako, da nadomestne vinjete po tem roku dejansko ni vec moc kupiti.

Glede na to, da v praksi prihaja do primerov, ko je vzporedna cesta popolnoma zaprta zaradi obnovitvenih ali vzdrževalnih del ali drugih razlogov (npr. javna prireditev) in posledicno prihaja do preusmeritve dela ali celotnega prometa na cestninsko cesto, je potrebno v teh primerih kot izjemo urediti vprašanje vožnje brez veljavne vinjete po cestninski cesti, saj so vozniki zaradi objektivnega razloga »prisiljeni« zapeljati na cestninsko cesto. Vožnja brez veljavne oz. pravilno namešcene vinjete je v tem primeru mogoca samo na odseku cestninske ceste, ki se v konkretnem primeru uporablja kot obvoz.

V spremembe uredbe sta nadalje vkljuceni dve spremembi prevoznih razdalj v okviru obstojecega avtocestnega omrežja:

- upoštevana je dejanska prevozna razdalja med Ljubljano in Vrhniko, ki je bila do sedaj dolocena zgolj v tretjinski razdalji med CP Log in CP Vrhnika. To kot ukrep prometne politike, katerega cilj je bil cimbolj razbremeniti vzporedno necestninsko državno cesto, na kateri je predvsem med prikljuckom Brezovica in križišcem za Podpec na Brezovici v prometnih konicah redno prihajalo do prometnih zastojev. Z uvedbo vinjet so bili vzpostavljeni ugodni pogoji dnevnim migrantom, da za prevoz na tej relaciji redno uporabljajo avtocesto in zato ni razloga za ohranjanje omenjene izjemne ureditve;

- v prevozne razdalje tranzitnih krakov iz Štajerske proti Primorski (A1) in Gorenjske proti Dolenjski (A2) je v sistem cestninjenja daljinskega tovornega prometa vkljucen ljubljanski avtocestni obroc. Gre za del slovenskega avtocestnega križa, po katerem poteka daljinski tovorni promet mimo Ljubljane ali pa se preko njega vkljucuje na glavne mestne vpadnice v primerih, ko mu je Ljubljana koncni cilj prevozne poti, in obratno.

Za razmejitev ljubljanskega avtocestnega obroca med posamezne avtocestne krake so upoštevane naslednje vpadne smeri proti centru Ljubljane:

- za primorski krak: prikljucka za center (Barjanska cesta) na jugu in za Koseze na zahodu;

- za dolenjski krak: prikljucka za Litijsko cesto na vzhodu in za center (Barjanska cesta) na jugu;

- za štajerski krak: prikljucka za Litijsko cesto na vzhodu in za center Šmartinska cesta z rondojem Tomacevo na severu;

- za gorenjski krak: razcep Koseze s prikljuckom Koseze na zahodu in prikljuckom na Celovško cesto na severu.

Odsek hitre ceste H4 med Nanosom (Razdrto) in Podnanosom in odsek A1 med Dragucovo in Mariborom (Ptujska cesta) bosta odprta v mesecu juliju.

V prehodnih in koncnih dolocbah je za upravljavca dolocen rok 5 delovnih dni od prejema popolne vloge za izdajo nove nadomestne polletne vinjete za dvosledna motorna vozila, ki se bo sicer ukinila s 1. 7. 2009. Poleg navedenega se doloca skrajni rok za vlaganje zahtevkov za vracilo dobroimetja na elektronskih medijih (ABC), s katerimi se je lahko do uvedbe vinjet v predplacniškem sistemu placevala cestnina za osebna vozila.

Predlog je povezan z zmanjšanjem stroškov, pogojenih z vzdrževanjem posebnih licencnih programov in dodatne racunalniške opreme. Zaradi zadostne kolicine polletnih vinjet za dvosledna motorna vozila, se do konca leta 2009 doloca možnost uporabe le-teh tudi po 1. 7. 2009, ko se sicer ukinjajo. V tem primeru bodo vse polletne vinjete, na katerih bo zacetek veljavnosti oznacen 1. julij 2009 ali kasnejši datuma, veljale kot mesecne vinjete.

Foto: Aleš Pavletic