Reli DP: 3. rally Postojnska jama - Portorož

Posadka Tomaž Kaučič-Peter Zorenč (Subaru Impreza STi) je zma­go­val­na kom­bi­na­ci­ja na zadnjem reli­ju za DP, ki se je odvi­jal na Primorskem in Notranjskem. A bolj kot zma­go­va­lec je bil zani­miv boj med Logarjem in Peljhanom za naslov prva­ka. Dobil jo je mladi, 29-letni Boštjan Logar!

26. 10. 2006

Tomaž Kaučič je izko­ri­stil napa­ke in smolo Andreja Jereba in Darka Peljhana ter dru­gič zapo­red odprl naj­več­ji šam­pa­njec na zma­go­val­ni stop­nič­ki. »Super dirka, veli­ko je bilo pasti (beri: spolz­ke­ga asfal­ta in celo megle, op. a.), zato sem vesel, da smo brez več­jih težav znova sla­vi­li, « je dejal Mariborčan.

Najbolje je začel Darko Peljhan (Mitsubishi Lancer EVO IX), ki je potre­bo­val viso­ko uvr­sti­tev ozi­ro­ma bolj­še mesto v pri­mer­ja­vi z Boštjanom Logarjem (Mitsubishi Lancer EVO VIII), ki je pri­šel v Postojno z dese­ti­mi toč­ka­mi pred­no­sti. »Prvi dan bom napa­del, v sobot­nem delu pa bomo vide­li, kako se bo raz­ple­ta­lo, « je svojo tak­ti­ko pred reli­jem napo­ve­do­val komaj 29-letni Škofjeločan.

Da Peljhan misli zelo resno, je doka­zal z vod­stvom po prvem delu reli­ja, čeprav letos v naspro­tju z Logarjem sploh še ni zma­gal na nobe­nem reli­ju. Žal pa je pre­dr­ta guma poko­pa­la upe več­krat­ne­ga prva­ka iz Idrije, ki je tako lahko le upal na napa­ko manj izku­še­ne­ga tek­me­ca ali pa teh­nič­ne teža­ve nje­go­ve­ga Lancerja, za kate­re­ga skrbi Mrakova ekipa.

A Logar je pre­pri­člji­vo odpe­ljal do konca, celo zane­mar­jal ročno zavo­ro in s tem pri­kraj­šal gle­dal­ce za tako všeč­no vož­njo počez. »Nikakor nisem hotel tve­ga­ti, zato tudi nisem tako uži­val v vož­nji, kot bi lahko, « je na cilju pri­znal pre­sreč­ni Logar, ki je – če smo popol­no­ma odkri­ti – letoš­nje naj­več­je odkrit­je v reli­ju. Andreju Jerebu je zma­gos­lav­je one­mo­go­čil izlet s ceste, ko je z Imprezo zadel ob smet­njak, Marko Jeram pa je zapra­vil bolj­šo uvr­sti­tev zara­di vno­vič­nih težav z menjal­ni­kom.

Na pet­ko­vem delu reli­ja so dir­ka­či odpe­lja­li super­spe­ci­al na kar­ting stezi v Luciji, ki se je izka­za­la za odlič­no pote­zo, neko­li­ko manj sreče pa so imeli orga­ni­za­tor­ji pri pre­osta­lih dveh hitrost­nih pre­iz­kuš­njah (HP). Prvo in četr­to (HP Vinjole 1 in 2) so mora­li raz­ve­lja­vi­ti, ker so se doma­či­ni pra­vo­čas­no pri­to­ži­li in z argu­men­ti pre­pre­či­li nastop dir­ka­čem, glede pre­osta­lih dveh (HP Sv. Peter 1 in 2) pa je bilo do zadnje­ga tre­nut­ka nape­to, ali se bosta sploh odpe­lja­li.

Tik pred začet­kom med­na­rod­ne pri­re­dit­ve, ki je poleg slo­ven­ske­ga in hrva­ške­ga držav­ne­ga prven­stva velja­la tudi za evrop­ski reli pokal FIA s koe­fi­ci­en­tom 2 in sred­nje­ev­rop­ski pokal FIA sta­ro­dob­ni­kov, se je namreč posla­nec, nekda­nji pro­met­ni mini­ster in pod­pred­sed­nik držav­ne­ga zbora Marko Pavliha spom­nil, da mu pri­re­di­tev pred doma­čim pra­gom ne ustre­za in da jo je treba one­mo­go­či­ti. Njegovo lobi­ra­nje ni uspe­lo (pohva­la pokonč­ni drži Zveze in orga­ni­za­tor­ju! ), saj sta pri­re­di­tev potr­di­li tudi Upravna enota in Policija, zato pa se spra­šu­je­mo, ali lahko prav vsak pav­li­ha one­mo­go­ča med­na­rod­ne pri­re­dit­ve v Sloveniji! Očitno v samem ’vrhu’ naše drža­ve ne vedo, da živi­mo v pra­vni drža­vi, kjer velja­jo pred­pi­si za vse, tudi za poslan­ce.

A da zadnji reli za držav­no prven­stvo tudi dru­ga­če ni bil dol­go­ča­sen, so poskr­be­li dir­ka­či z nesre­ča­mi in boj­ko­tom zadnje, megle­ne hitrost­ne pre­iz­kuš­nje. Najhujšo nesre­čo sta doži­ve­li posad­ki Marko Kavčič-Andrej Kavčič ter Aljoša Gregorič-Mija Kogoj, ki sta z Renaultom Cliom RS ter Peugeotom 106 GTI podi­ra­la dre­ve­sa ob stezi, a na srečo brez huj­ših posle­dic.

Kavčič bo moral popra­vi­ti že tret­jo karo­se­ri­jo letos (! ! ), med­tem ko bo Peugeot poleg ličar­skih del ver­jet­no potre­bo­val še nov motor. Malce manj hudo nesre­čo sta doži­ve­la tudi Andrej Jernejčič-Saša Trobec (Seat Ibiza TDI), ki sta tako nesreč­no zade­la v most, da sta pre­pre­či­la nada­lje­va­nje HP, ven­dar pa so Jernejčiča podo­bno kot druge nesreč­ne­že odpe­lja­li na pre­ven­tiv­ni pre­gled v bol­niš­ni­co. Mogoče je bil tudi pogled na raz­bi­ti­ne kriv, da so neka­te­ri dir­ka­či naspro­to­va­li odvi­ja­nju zadnje HP reli­ja (hitre Hrušice), saj se je nad Ajdovščino ugnez­di­la gosta megla.

»Na etapi proti Colu smo vozi­li deset kilo­me­trov na uro, tako megle­no je bilo! « so soglas­no zatr­je­va­li, zato pa je zadnjo HP (ki je bila – kot se je izka­za­lo kas­ne­je – megle­na le kak­šen kilo­me­ter po star­tu) odpe­lja­lo le 16 dir­ka­čev. Nekateri so se ustra­ši­li nepre­gled­no­sti, drugi zara­di blo­ki­ra­ne ceste niso mogli do star­ta. Ne glede na to, da je bilo ver­jet­no nevar­ne­je kot sicer, pa je funk­ci­ja vodje HP in direk­tor­ja dirke, da odlo­či­ta, ali je pol­ožaj goden za etapo ali ne. Z vsemi posle­di­ca­mi, če bi se zara­di megle zgo­di­la nesre­ča! Zato pote­za ni bila šport­na niti do orga­ni­za­tor­ja, še manj pa do tistih dir­ka­čev, ki so (brez več­jih težav) HP odpe­lja­li.

Vsi so zato (ver­jet­no) dobi­li čas zadnje­ga, ki je še pri­pe­ljal skozi cilj, zago­to­vo pa ne vemo, ker odlo­čit­ve žiri­je niso nik­jer objav­lje­ne. V naspro­tju s for­mu­lo 1, ko po nekaj minu­tah na zaslo­nu že vidi­mo, kakš­na je kazen (ali odlo­či­tev) o kakš­nem spo­rnem dogod­ku . .

Poleg prva­ka v skup­ni raz­vr­stit­vi imamo še tri prva­ke v posa­mez­nih divi­zi­jah: Boruta Bratino, Roka Turka in Klemna Seljaka. Tri Primorce, od tega dva iz Idrije. Bratina se je moral pazi­ti vedno hitre­ga Alexa Humarja in zanes­lji­ve­ga Podpečana, Turk je imel pre­cej dela z Jermanom, s Prezljem in Komelom, Velkavrh pa tudi zara­di smole s češko teh­ni­ko ni mogel sle­di­ti zma­go­val­cu divi­zi­je I in poka­la Yugo Seljaku. Čestitke vsem trem, seve­da pa tudi sovoz­ni­kom in sprem­lje­val­nim eki­pam!

Veliko gle­dal­cev ob cesti, legen­dar­ne HP (Velike Žablje, Hrušica in Planina) in izred­no izena­če­no prven­stvo so zago­to­vi­lo, da se pri­re­dit­vi Postojnska jama-Portorož in nasploh slo­ven­ske­mu reli­ju obe­ta­jo še lepi časi! In da pri­ha­ja v ospre­dje novi rod dir­ka­čev . .

Rezultati

Skupna raz­vr­sti­tev:

1. Kaučič-Zorenč (Subaru Impreza STi) 1.27:03, 4

2. Jereb-Kacin (Subaru Impreza STi) + 32, 4

3. Logar-Kalan (Mitsubishi Lancer EVO VIII) + 1:07, 6

4. Jeram-Jeram (Mitsubishi Lancer EVO VIII) + 2:34, 9

5. Klemenčič-Ilijaž (Mitsubishi Lancer EVO IX) + 3:03, 5

6. De Cecco-Campeis (ITA, Subaru Impreza STi) + 3:13, 0

7. Reitsperger-Nyirfas (HR/MAD, Mitsubishi Lancer EVO VII) + 4:10, 8

8. Peljhan-Kacin (Mitsubishi Lancer EVO IX) + 4:46, 3

9. Kobal-Korpar (Subaru Impreza STi) + 6:23, 5

10. Turk-LožnarKranjc (Peugeot 206 RC) + 7:15, 0

Divizija I:

1. Petrič-Lah (Zastava Yugo) 1.38:39, 5,

2. Seljak-Lapajne (Zastava Yugo) 1.39:57, 8,

3. Rome-Peterc (Zastava Yugo) 1.40:56, 2

Divizija II:

1. Turk-Ložnar Kranjc (Peugeot 206 RC) 1.34:18, 4,

2. Jerman-Tonejc (Peugeot 206 RC) 1.35:44, 9,

3. Komel-Širok (Peugeot 206 RC) 1.36:20, 4

Divizija III:

1. Eržen-Kerčmar (Peugeot 306 S16) 1.38:45, 9,

2. Hvala-Vončina (Opel Astra GSi) 1.39:39, 6,

3. Podpečan-Podpečan (Peugeot 306 GTI) 1.40:24, 3

Točkovanje za DP:

Skupna raz­vr­sti­tev: 1. Logar 240, 2. Kaučič 225, 3. Peljhan 221, 4. Jereb 206, 5. Jeram 185 . .

Divizija I:

1. Seljak 210*, 2. Velkavrh 167, 3. Petrič 163 . .

Divizija II:

1. Turk 253, 2. Jerman 205, 3. Prezelj 178 . .

Divizija III:

1. Bratina 253, 2. Humar 223, 3. Podpečan 223 . .

Aljoša Mrak