Buell Ulysses XB 12X: Popotnik

Najbolj vse­stran­ski Buell doslej je popo­tnik. Presenečeni? Mi nismo.

9. 11. 2006

Nekaj je dej­stvo: ko je Eric Buell usta­no­vil to bla­go­vno znam­ko, je v svet moto­ci­kliz­ma pri­pe­ljal vsaj zelo nena­vad­ne rešit­ve in pogle­de, če že ne revo­lu­ci­o­nar­nih, na to, kak­šen bi moral biti vide­ti moto­ci­kel in kako bi se moral pelja­ti.

Povečano zani­ma­nje za poto­val­ne teren­ce onkraj veli­ke luže je botro­va­lo nastan­ku Ulyssesa, kar bi v pre­vo­du pome­ni­lo popo­tni­ka, Odiseja. Temu eko­no­mi­sti pra­vi­jo hitro pri­la­ga­ja­nje trgu, kjer ljud­je raz­gra­bi­jo sko­raj vse, kar pride iz tovar­ne Harley-Davidson. Buell sicer ni Harley, a vsako srce, ki poga­nja te nena­vad­ne moto­ci­kle, nasta­ne prav na teko­čem traku v Milwaukeeju. Zato sta zvok in pri­jet­no mehko tre­se­nje 1.200-kubičnega dvo­valj­ni­ka pri­stna har­ley­jev­ska. To je dobro, ker je nekaj poseb­ne­ga in dru­gač­ne­ga. Buell niko­li ne bo BMW, tako kot Ullysses ne bo R 1200 GS.

Je pa ena mož­nost več za vse, ki noče­jo tiste­ga, kar vozi več­ina. In ti se ne bodo pri­to­že­va­li, ker zrač­no hla­jen dvo­valj­nik odda­ja nekaj več toplo­te, kot bi pri­ča­ko­va­li, tudi zvok ven­ti­la­tor­ja, potem ko se člo­vek pri­va­di na nje­go­vo pogo­sto vklap­lja­nje pred sko­raj vsa­kim sema­for­jem, ni več moteč in celo niha­nje krmi­la nad hitrost­jo 160 kilo­me­trov na uro, ki nasta­ne zara­di zelo meh­ke­ga vzme­te­nja, krat­ke medo­sne raz­da­lje in ostre­ga kota vilic, ne bo sprav­lja­lo ob živce vsa­kič, ko se bo mudi­lo.

Človek je pri­la­god­lji­vo in tudi malce neči­mr­no bitje (neka­te­ri bolj, drugi manj), ki želi izsto­pa­ti v druž­bi. V moto­ri­stič­nih kro­gih se bo to nedvo­mno zgo­di­lo vsa­ke­mu last­ni­ku Buella. Sreča je, da so puš­ča­nje olja in šepa­nje v kako­vo­sti sko­raj poza­blje­na odda­lje­na pre­te­klost, kar pome­ni, da tale Ullysses na koncu ni slaba izbi­ra. Le zalju­bi­ti se mora­te vanj na prvi pogled in začu­ti­ti tisto pri­pad­nost veli­ke­mu dvo­valj­ne­mu srcu, ki bije v njem. Le tako boste zares znali uži­va­ti v ostrem in lah­ko­tnem odzi­va­nju na ukaze izza krmi­la, ko na ser­pen­ti­na­sti cesti vož­nja posta­ne podo­bna dir­ka­nju s super­mo­to moto­ci­klom. To pa je zabav­no, zelo zabav­no in zelo buel­lov­sko!

Peter Kavčič

Buell Ulysses XB 12X

Cena osnov­ne­ga mode­la: 2.856.000 SIT

Cena test­ne­ga vozi­la: 3.056.000 SIT

Tehnični podatki

Motor: 4-taktni, 2-valjni, V 45° zasno­ve, zrač­no hla­jen, 1.203 cm3, 76, 8 kW (102 KM) pri 6.600/min, 110 Nm pri 6.000/min, elek­tron­ski vbrizg gori­va.

Sklopka: več­plošč­na.

Prenos moči: 5-stopenjski menjal­nik, jer­men.

Okvir: alu box.

Vzmetenje: spre­daj tele­skop­ske vili­ce USD, zadaj enoj­ni bla­žil­nik.

Zavore: spre­daj 1x obo­dni kolut fi 375 mm, zadaj 1x kolut fi 240 mm. Gume: spre­daj 120/70-17, zadaj 180/55-17. Medosje: 1.370 mm.

Višina sede­ža od tal: 775 mm.

Posoda za gori­vo/pora­ba na testu: 16, 7 l/6, 3 l.

Suha masa: 193 kg.

Kontakt: Nova moto­le­gen­da, d. o. o., Zaloška c. 171, Ljubljana, tel. št. : 01 548-47-60.

Hvalimo:

 • dru­gač­nost
 • zna­čaj dvo­valj­ne­ga motor­ja
 • igri­vost, šport­nost
 • jer­men­ski pre­nos moči na zadnje kolo (nič uma­za­ni­je in vzdr­že­va­nja, mehko delo­va­nje, dolga živ­ljenj­ska doba)

Grajamo:

 • nemir­nost nad hitrost­jo 160 km/h
 • majh­na konč­na hitrost
 • cene­no želez­no krmi­lo

 • Tehnični podatki

  Motor: 4-taktni, 2-valjni, V 45° zasno­ve, zrač­no hla­jen, 1.203 cm3, 76,8 kW (102 KM) pri 6.600/min, 110 Nm pri 6.000/min, elek­tron­ski vbrizg gori­va.
  Prenos moči: 5-stopenjski menjal­nik, jer­men.
  Okvir: alu box.
  Zavore: spre­daj 1x obo­dni kolut fi 375 mm, zadaj 1x kolut fi 240 mm. Gume: spre­daj 120/70-17, zadaj 180/55-17. Medosje: 1.370 mm.
  Vzmetenje: spre­daj tele­skop­ske vili­ce USD, zadaj enoj­ni bla­žil­nik.
  Višina: 775 mm.
  Posoda za gorivo: 16,7 l/6,3 l.
  Teža: 193 kg.